Uzavřeli jste smlouvu o dílo, ale nebylo vám dodáno slíbené plnění?

Uzavřeli jste smlouvu o dílo, ale nebylo vám dodáno slíbené plnění?

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést sjednané dílo na své nebezpečí a objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu. Ačkoliv je možné uzavřít smlouvu o dílo v jakékoli formě, tedy i v ústní, důrazně doporučujeme sjednat ji v písemné formě a to pro posílení pozice při případném vymáhání.

Smlouva o dílo

Zhotovitel nesplnil v řádném termínu. Co teď?

V první řadě je vhodné kontaktovat zhotovitele a upozornit ho, že lhůta ke zhotovení díla se chýlí ke konci, nebo už uplynula. Pokud jednáte s poctivou protistranou, je možné že se omluví za zpoždění z důvodu velkého množství zakázek. Následně společně upravíte konečný termín a za prodlení zhotovitele obdržíte slevu jako omluvu. 

Taková situace však v naší praxi není moc častá a obvykle zhotovitel neplní proto, že to z jeho strany není možné nebo chtěné. V takových případech zhotovitel dobrovolně nesplní svoji povinnost a je nutné vyhledat právní pomoc, díky které se domůžete svých nároků. 

Možnost vymáhání vaší pohledávky závisí na úpravě smlouvy o dílo, zejména zda je ve smlouvě upraveno oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele. Pokud toto smlouva neupravuje, postupuje se podle občanského zákoníku

Dle ustanovení občanského zákoníku může objednatel odstoupit od smlouvy o dílo v důsledku podstatného porušení povinnosti zhotovitelem. Písemné vyhotovení odstoupení od smlouvy je nutné doručit zhotoviteli díla. Pokud již bylo z vaší strany finančně plněno, měl by být zhotovitel v odstoupení od smlouvy dále vyzván k navrácení poskytnutého plnění, které je drženo bez právního důvodu.

Zhotovitel vám nevrátil poskytnutou zálohu na dílo?

To, že zhotovitel i po odstoupení od smlouvy o dílo nechce vrátit již zaplacenou zálohu je poměrně časté. Stává se, že poskytnuté plnění již použil k vlastnímu účelu a že v době doručení odstoupení od smlouvy nedisponuje poskytnutými penězi. To však nic nemění na skutečnosti, že bylo po právu odstoupeno od smlouvy. A tím odpadl právní důvod, na základě kterého má zhotovitel peněžní prostředky. 

Jako první krok k získání svých prostředků doporučujeme zaslat zhotoviteli předžalobní výzvu. Pokud se již v tomto kroku necháte zastoupit advokátem, bude mít toto jednání pozitivní vliv na objednatele. Dáte mu tím jasně najevo vaše odhodlání získat své peníze zpět. 

Pokud by zhotovitel nereagoval ani na předžalobní výzvu a peníze dobrovolně nevrátil, bude následovat žaloba na vydání bezdůvodného obohacení podaná u příslušného soudu. Jestliže je vymáhaná částky menší než 1 milion korun, je nejefektivnější podat návrh na soud prostřednictvím elektronického platebního rozkazu

Když soud uzná váš nárok, uloží zhotoviteli povinnost vydat bezdůvodné obohacení i se zákonným úrokem z prodlení. V případě plného úspěchu pak navíc uloží zhotoviteli povinnost nahradit náklady řízení. 

Pokud by však zhotovitel nevydal peněžité prostředky ani v soudem stanovené lhůtě, je dalším krokem návrh na zahájení exekučního řízení. Soudní exekutor má dostatek oprávnění, které mu umožňují získat od zhotovitele dlužnou částku, avšak za podmínky, že zhotovitel má dostatek prostředků k její úhradě.  

A o tom, jak postupovat v případě, že zhotovitel nemá dostatek prostředků k úhradě vymáhané pohledávky v rámci exekučního řízení, si řekneme v některém z dalších článků.  

Náš tip

  • Sjednejte smlouvu o dílo tak, abyste byl dostatečně chráněn před jednáním zhotovitele porušující smlouvu.  
  • Neotálejte s vymáháním své pohledávky. Pozor na promlčecí lhůtu! Situaci řešte raději hned v okamžiku prodlení zhotovitele.
  • Vše ohledně smluvního vztahu dostatečně dokumentujte. Ať máte v případě řízení před soudem dostatek důkazů ohledně prodlení zhotovitele a jeho nečinnosti.

POTŘEBUJETE-LI PORADIT, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

Využijte smluvní pokutu k posílení svého postavení!

Využijte smluvní pokutu k posílení svého postavení!

Uzavíráte smlouvu a nejste si jisti, zda bude druhá strana plnit řádně a včas? V tomto článku vám poradíme, jak díky smluvní pokutě smlouvu ošetřit tak, aby se zvýšila vaše šance na uspokojení pohledávky nebo alespoň vyrovnala vzniklá škoda!

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta je utvrzovacím institutem, který vytváří psychologický a ekonomický tlak na dlužníka, aby dostál svým povinnostem. Smyslem smluvní pokuty je, vedle donucení dlužníka, také náhrada újmy na straně věřitele, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti dlužníka. 

Jak správně sjednat smluvní pokutu?

Smluvní pokuta by se měla vázat k porušení konkrétní povinnosti. Judikatura dovozuje, že smluvní pokutu můžete ujednat jen pro porušení povinnosti a nikoliv pro případ výkonu práva.  Ve smlouvě by tak měla být jasně a přesně definována konkrétní povinnost, ke které se smluvní povinnost váže. 

Smluvní pokutu musíte stanovit v přiměřené výši, nebo alespoň musíte uvést způsob jejího výpočtu. Výše smluvní pokuty není zákonem limitována. Ale z judikatury je dovozována hranice 0,50 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. Některé soudy takto stanovenou smluvní pokutu hodnotily jako nepřiměřenou, avšak jiné soudy připouštěly i 1 % denně z dlužné částky. Vždy záleží na konkrétní situaci a funkci smluvní pokuty. 

Smluvní pokuta si můžete sjednat jak v penězích, tak i v nepeněžitém plnění. Věřitel tak může při porušení povinnosti dlužníka požadovat například vydání věci, vykonání činnosti nebo jiné nepeněžité plnění. 

Jak je to s vymáháním smluvní pokuty?

Pokud dlužník poruší povinnost, která je spjata se smluvní pokutou, nemusí věřitel dokazovat zavinění dlužníka ve formě nedbalosti nebo úmyslu. Smluvní pokuta je nezávislá na subjektivních nebo objektivních skutečnostech, které nemohl dlužník ovlivnit. Je proto povinen smluvní pokutu uhradit i bez svého zavinění. 

Zákon vylučuje nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti kryté smluvní pokutou. Proto je při sjednávání smluvní pokuty důležité si promyslet, zda způsobená škoda nebude vyšší než sjednaná smluvní pokuta. Ustanovení o náhradě škody je však dispozitivní a smluvní strany se od něj mohou odchýlit. Pro takové případy doporučujeme ve smlouvě uvést, že se smluvní pokuta nedotýká práva věřitele domáhat se náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ke které se peněžitá nebo nepeněžitá smluvní pokuta vztahuje. 

Pozor na nepřiměřenou smluvní pokutu!

Soud může na návrh dlužníka moderovat nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu, pokud z tříkolového testu přiměřenosti vyjde najevo, že je smluvní pokuta nepřiměřená. V prvním kroku soud zjistí funkci, jakou smluvní pokuta plnila. V druhém kroku soud zjistí, zda je smluvní pokuta s ohledem na okolnosti konkrétního případu přiměřená, či zda by měla být moderována. Pokud soud dojde k závěru, že je výše smluvní pokuty nepřiměřená, sníží ji na přiměřenou výši se zřetelem k funkci, kterou má plnit a s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti. 

Náš tip

Smluvní pokutu jako ochranný institut využívají smluvní strany v praxi docela často Stává se však velmi nezřídka, že je ujednání o smluvní pokutě neplatné. Typicky se jedná o případy, kdy je smluvní pokuta stanovena pro případ porušení všech povinností ze smlouvy nebo v případě, kdy se má uplatňovat v případě všech ostatních povinností z uzavřené smlouvy. Problematická bývá i výše stanovené smluvní pokuty. Proto doporučuje konzultovat ujednání o smluvní pokutě s odborníkem, pro maximální ochranu vašich práv. 

POTŘEBUJETE-LI PORADIT, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

Co je to bezdůvodné obohacení a jak se jej domoci?

Co je to bezdůvodné obohacení a jak se jej domoci?

Co přesně se skrývá za pojmem „bezdůvodné obohacení“ a jak se liší například od krádeže? Jak byste v takovém případě měli postupovat a co všechno udělat? Na všechny tyto otázky vám odpoví tento článek.

Pokud vám není zcela jasný rozdíl mezi pojmy dluh / pohledávka či splatnost, které se níže v článku objevují, dovolujeme si vás odkázat na náš předchozí článek zde, který se vysvětlení těchto pojmů blíže věnuje.

Bezdůvodné obohacení

Kdy se jedná o bezdůvodné obohacení?

O bezdůvodné obohacení se jedná v případech, kdy se jedna osoba obohatí na úkor jiné osoby, aniž by k tomu měla spravedlivý nebo zákonný důvod. Bezdůvodné obohacení je založeno na objektivním principu a povinnost k jeho vydání není zásadně svázána se stavem, zda ten kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatil byl v dobré víře, tedy zda tušil, zda se dopouští protiprávního jednání. 

Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plnění z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za někoho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.  

V naší advokátní praxi se s případy bezdůvodného obohacení setkáváme velmi často. Jako příklad bezdůvodného obohacení lze uvést případ, kdy kupující odstoupil od kupní smlouvy a prodávající nechce vrátit zpět peníze, nebo bylo zasláno nájemné po skončení nájemní smlouvy či případ, kdy klient omylem zaslal peníze ze svého účtu na účet cizí osoby a ta je dobrovolně nevrátila. V každém případě se i o bezdůvodném obohacení dá mluvit jako o dluhu vůči vám.

Jak postupovat v případě bezdůvodného obohacení?

Tyto peníze v dispozici druhé osoby, která k nim nemá právní důvod (např. neexistuje smlouva), je samozřejmě musí vrátit. K tomu je zpravidla zapotřebí výzva k vrácení peněz, a tím nastane splatnost dluhu, což je důležitým momentem.

Pokud se jedná o peněžité plnění, lze požadovat i úroky z prodlení v případě, že dlužník nevydal bezdůvodné obohacení včas, zpravidla ihned, bezodkladně od doručení výzvy. Pokud by bezdůvodné obohacení nespočívalo v penězích, ale v nějakém předmětu, který by však dlužník neměl u sebe, musí vydat peněžní náhradu za předmět bezdůvodného obohacení. 

když to nejde po dobrém

Jako poslední pokus o mimosoudní vyřešení věci slouží předžalobní výzva. Zasláním výzvy dáváte dlužníkovi najevo, že věc myslíte vážně. Také ho ale upozorníte na možnost, která nastane, pokud dobrovolně nesplní svoji povinnost vydat bezdůvodné obohacení.

Pokud obohacený nevydá bezdůvodné obohacení dobrovolně, jedinou možností, která existuje je podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení (na zaplacení). Avšak ještě předtím, než podáte k příslušnému soudu návrh ve věci samá, musíte zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu. 

Zaslání předžalobní výzvy dlužníkovi má také jeden zásadní význam pro řízení před soudem. Žalobce, který dlužníkovi zaslal předžalobní výzvu alespoň sedm dnů před podáním návrhu ve věci samé, má nárok na náhradu nákladů řízení, pokud měl v řízení úspěch. 

Promlčení

Nesmíte však zaspat, protože i v případě bezdůvodného obohacení se uplatní promlčecí doby. Zpravidla platí, že do 3 let ode dne, kdy se dozvíte o tom, že by vám někdo měl vrátit peníze, se musíte obrátit na soud, aby byl váš nárok bez rizika uznán. Záměrně je uvedeno „zpravidla“ do 3 let, jelikož v jednotlivých případech mohou být promlčecí doby odlišné. Začněte tedy řešit vaše pohledávky vždy včas.

shrnutí

Abychom to shrnuli, pokud máte podezření, že vám někdo dluží, aniž k tomu je právní důvod, musíte učinit tyto kroky:

  • Výzva k úhradě dluhu (zesplatnění);
  • Předžalobní výzva poté, co se doručí výzva k úhradě;
  • Osmý den podat žalobu k soudu.

Složitost těchto případu je často odrazující. A proto jsou vám k dispozici odborníci, kteří vás provedou celým procesem a poradí s vaším problémem. NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.

Lze požadovat vrácení uhrazené zálohy?

Lze požadovat vrácení uhrazené zálohy?

Kdy můžete požadovat vrácení zálohy? Zálohu budete zpravidla hradit ve chvíli, kdy si budete něco kupovat, anebo nechávat vyrobit. V případě, kdy však z obchodu nakonec sejde, jistě budete řešit, zdali máte nárok na vrácení zálohy. Kdy tedy můžete požadovat vrácení zálohy? A je záloha to samé, co rezervační poplatek? To se dozvíte v následujícím článku.

Lze požadovat vrácení uhrazené zálohy?

záloha

Pokud došlo k poskytnutí zálohy, nicméně nedošlo k uzavření žádné (na to navazující) smlouvy, pak lze žádat vrácení uhrazené zálohy zásadně vždy. Jinak by se totiž jednalo o bezdůvodné obohacení na straně toho, kdo zálohu obdržel.

Pokud naopak k uzavření smlouvy dojde, pak zásadně závisí na obsahu takové smlouvy, který zpravidla určuje i režim poskytnuté zálohy. Ten si mohou smluvní strany sjednat individuálně a dle potřeb. Samozřejmě ani takové smluvní ujednání o režimu zálohy nemusí být za každých okolností platné, zvláště pokud je značně nepřiměřené. Zejména v případě, kdy zálohu poskytuje běžný spotřebitel podnikateli, bude pro zachování platnosti ujednání o záloze třeba, aby bylo přiměřené.

Rezervační poplatek

Od zálohy je potom nutné odlišit tzv. rezervační poplatek. Pokud tedy například dojde k uzavření rezervační smlouvy např. v souvislosti s tím, že jedna strana určitou věc po určitou dobu neprodá nikomu jinému (často se užívá u nemovitostí), a v této souvislosti je poskytnut rezervační poplatek, jedná se o smluvní protiplnění a nárok na jeho vrácení zpravidla nebude vznikat. A to ani v případě, kdy z obchodu nakonec sejde, neboť rezervační poplatek je protihodnotou (poplatkem) právě za to, že druhá strana po určitou dobu počká s případným prodejem určité věci. Obdobně jako v případě zálohy však i zde platí, že nepřiměřenost ujednání o rezervačním poplatku může přivodit neplatnost takového ujednání o rezervačním poplatku.

Na tomto obvyklém režimu rezervačního poplatku zpravidla nic nemění ani případné ujednání o tom, že v případě následného uzavření kupní smlouvy mezi stranami se rezervační poplatek započte na kupní cenu tak, jako je tomu obvykle právě v případě zálohy. Roli v takovém případě nehraje ani to, pokud strany rezervační poplatek nepřesně označují ve smlouvě jako „záloha“, protože důležitý je celkový obsah smlouvy.

Rezervační smlouva obsahující ujednání o rezervačním poplatku se typicky uzavírá při nákupu bytů a jiných nemovitostí.

Váháte, jak je to ve vašem případě?

Pokud si nejste jisti režimem poskytnutého rezervačního poplatku, případně jste někomu poskytli zálohu, a nyní váháte, zdali máte nárok na její vrácení, neváhejte se na nás obrátit. Váš případ zdarma posoudíme a poradíme vám, jak je vhodné dále postupovat.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

Koupě movité věci přes e-shop

Koupě movité věci přes e-shop

Již to bude téměř rok, co nabyla účinnosti novela občanského zákoníku, který chrání spotřebitele znovu o něco více. Jak je to tedy nyní s koupí věci přes e-shop, reklamací (tzv. práva z vadného plnění), nebo odstoupením od smlouvy u podnikatele? Přečtěte si v našem článku, co se nově změnilo.

Koupě movité věci přes internet

Dodání zboží při koupi přes e-shop

Jakmile si objednáte jakékoliv zboží u podnikatele a zpravidla jej ihned zaplatíte, je tímto okamžikem uzavřena kupní smlouva. Podnikatel vám pak musí zboží dodat ve sjednané lhůtě, kterou většinou upravují obchodní podmínky. Nově občanský zákoník říká, že pokud podnikatel pro dodání zboží využije třetí osobu (např. Českou poštu, Zásilkovnu, aj.), bude odpovídat za její protiprávní jednání, nebo nedodání zboží včas na sjednané místo. Pokud je tak zboží při dodání například poškozené, kupujícímu trvá právo na dodání bezvadného zboží a není rozhodující, zda zboží poničil podnikatel nebo dopravce.

Co když ale prodejce zboží vůbec nedodá?

Pokud pak podnikatel ve sjednané lhůtě nedodá zboží vůbec, můžete využít nového ustanovení § 2159a občanského zákoníku. Podnikatel se do prodlení dostane, pokud zboží není kupujícímu doručené v dohodnutém termínu dle smlouvy, anebo není-li čas dodání dohodnout, tak ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy (zpravidla tedy od zaplacení zboží). Tehdy můžete poskytnou podnikateli přiměřenou lhůtu ke splnění jeho části smlouvy – dodat zboží. Přiměřená lhůta se bude měnit v závislosti na konkrétnosti případu. Nejčastěji se ale bude pohybovat mezi jedním týdnem a jedním měsícem.

U dodání zboží, které má například být vyrobeno nebo upraveno na míru požadavku kupujícího, bude zřejmě přiměřená lhůta delší, než u dodání zboží, které by měl mít podnikatel „na skladě“. Přiměřenou lhůtu můžete podnikateli poskytnout i způsobem, jakým bylo objednáno zboží. Tedy například prostřednictvím kontaktního emailu nebo formuláře, ale máte-li datovou schránku, je tento způsob komunikace vždy největší jistotou! Pokud vám podnikatel nedoručí zboží ani v této přiměřené lhůtě, můžete odstoupit od smlouvy a požadovat celou kupní cenu zpět. Uschovejte si vždy veškeré emaily, (datové) zprávy, doručenky, apod., abyste v případném soudním sporu mohli předložit co nejvíce důkazů.

Práva z vadného plnění x záruka

Zboží bylo (i včas) doručeno, ale začaly se časem projevovat vady. Zboží můžete reklamovat do dvou let od převzetí zboží, ale novinkou je, že se prodlužuje lhůta ze 6 měsíců na jeden rok, kdy se přímo zákonem předpokládá, že zboží bylo vadné již při převzetí. Po této době bude na vás, abyste prokázali, že věc byla vadná. Toto jsou přímo zákonem stanovená ona práva z tzv. „vadného plnění“.

Pozor ale, záruka je trošku něco jiného. Zárukou se přímo podnikatel dobrovolně zavazuje, že slíbené vlastnosti, jakost, funkci či výkonnost si zboží udrží po celou záruční dobu. Je to tedy jistá nadstavba práv z vadného plnění.

Dříve jste museli oznámit vyskytnutou vadu podnikateli bezodkladně. A to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje, jinak nemuselo být právo spotřebiteli přiznáno. Nyní je přímo v zákoně výjimka, že u běžného vadného plnění nemusíte vadu podnikateli oznámit bezodkladně. U záruční doby však rychlost stále hraje roli, a proto lze stále doporučit při reklamaci vždy jednat urychleně.

Samotná práva nebyla výrazně dotčena, standardně je možné požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci (podle okolností), náklady spojené s nápravou však nyní nese dle zákona podnikatel i včetně nákladů na dopravu. Slevu z ceny, nebo odstoupit od smlouvy pak lze, pokud se například vada projevuje opakovaně či vada podstatně znemožňuje

zboží užívat. 

Shrnutí

Tento článek shrnuje nejčastější problémy spojené s koupí movité věci přes e-shop, které spotřebitelská novela řeší. Koupě digitálního obsahu, nemovitostí, nebo jiných specifických věcí může mít úpravu odlišnou, a proto při řešení závaznějšího problému můžete využít služeb odborníka, který daný problém identifikuje a poradí.

CHCETE POMOCI S NAPŘÍKLAD S NEUZNANOU REKLAMACÍ? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.