Jak probíhá vymáhání pohledávky

Neuhradil vám dlužník pohledávku, odmítl uhradit škodu, kterou vám způsobil, nebo způsobil jinou újmu? Zkoušeli jste nejprve věc řešit po dobrém, ale neúspěšně? Pak čtěte dále!

Jak probíhá vymáhání pohledávky

Předžalobní výzva

Jestliže dlužník nereaguje a nechce dobrovolně uhradit svůj dluh, je na místě přistoupit k vymáhání pohledávky. V první řadě musíte písemně vyzvat dlužníka tzv. „předžalobní výzvou“ se základním právním rozborem a důvodem, proč po něm požadujete konkrétní částku k úhradě. V této výzvě je také dlužník standardně upozorněn na skutečnost, že jste pevně odhodláni obrátit se na příslušný soud, pokud neuhradí váš nárok. Každou předžalobní výzvu je vhodné napsat individuálně s ohledem na všechny skutečnosti, které předcházely nezaplacení vašeho nároku. Proto vám již s tímto rozborem může pomoci právník, který má dostatek odborných znalostí.

Obraťte se na soud

Po sedmi dnech se můžete obrátit na soud s návrhem (žalobou, návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu), aby vám přiznal požadovaný nárok, který dlužník dobrovolně neuhradil, a aby zaplatil vzniklé náklady spojené s uplatněním nároku. Tento návrh nemusí být nijak formálně nebo graficky upraven, musí ale splňovat náležitosti, které zákon vyžaduje, musí v něm výt uvedena všechna tvrzení a všechny důkazní prostředky, kterými lze prokázat váš nárok.

Pokud je návrh bezvadný, soud vyzve žalobce, aby zaplatil soudní poplatek. Po jeho uhrazení soud prozkoumá podmínky, zda může věc řešit, a pokud dojde k závěru, že ano, postupuje zpravidla jedním ze dvou uvedených postupů.

  1. Vyzve žalovaného, aby se k žalobě vyjádřil a také uvedl tvrzení a důkazy, pokud s žalobou nesouhlasí. Následuje předvolání k jednání před soudem a po dokazování, které může trvat různě dlouhou dobu, soud rozhodne, zda žalobu zamítá, nebo uloží žalovanému, aby vám uhradil požadovanou částku.
  1. Vydá elektronický platební rozkaz, kde vám přizná požadovanou částku. Proti tomuto rozhodnutí se žalovaný může bránit tzv. „odporem“, tím se platební rozkaz ruší a postupuje se dle bodu 1.

Exekuce dlužníka

Může samozřejmě dojít i k odvolání, dovolání, případně i k řízení před Ústavním soudem. Máte-li ale v konečném důsledku vykonatelný exekuční titul (rozsudek nebo elektronický platební rozkaz) a dlužník přesto neuhradil, můžete podat exekuční návrh libovolnému exekutorovi.

Exekuční návrh musí splňovat (s určitými odchylkami) náležitosti jako žaloba. Poté, co je exekuční návrh podán, exekutor požádá soud o tzv. pověření. Pokud soud neshledá žádné vady, pověří exekutora k vedení exekuce, který okamžitě vydá exekuční příkazy na majetek dlužníka, který se podaří dohledat a zašle je dlužníkovi společně s výzvou k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti.

Od doručení těchto dokumentů běží dlužníkovi lhůta 30 dnů k „dobrovolnému“ splnění (avšak již částečně pod tíhou exekuce). Jakmile tato třicetidenní lhůta uplyne, aniž by dlužník svou povinnost splnil, stane se exekuce pravomocnou a exekutor může přikročit k aktivnímu nucenému vymáhání pohledávky.

Způsoby, jakými může dojít k vymožení peněz, jsou stanovuje zákon. Nejčastěji však dochází ke strhnutí peněz z bankovního účtu a ze srážek ze mzdy. V krajním případě může dojít i k prodeji movitých a nemovitých věcí dlužníka. O všech krocích exekutor věřitele (případně jeho právního zástupce) informuje, jelikož exekuční příkazy se povinně doručují i věřiteli.

tip na závěr

Pokud dlužník neplní, je rychlým a ideálním případem vymáhání pohledávky právě vydání elektronického platebního rozkazu a následné vymožení peněz z bankovního účtu exekutorem. Někdy se však dlužník brání „zuby nehty“. Podává opravné prostředky jak v řízení před soudem, tak v exekučním řízení a celý proces vymožení pohledávky se razantně prodlužuje, a to i na roky. V nejhorším případě však může být dobytnost pohledávky nulová. A to když dlužník nedisponuje bankovními účty, nepracuje a ani se nepodaří dohledat jakýkoliv jeho jiný majetek. 

Lze tak jedině doporučit, abyste si prověřili už v momentě uzavírání smlouvy, zda dlužník disponuje nějakým majetkem. Můžete si též pojistit případné vymožení peněz ručitelstvím nebo jiným zajišťovacím prostředkem. Pokud dlužník způsobil škodu nebo jinou újmu, majetkové poměry se samozřejmě zjistit nedají a lze tak jedině doufat. 

S PODOBNÝMI STAROSTMI VÁM MŮŽEME POMOCI. NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

Mohlo by vás ještě zajímat

Advokátní kancelář
AZ LEGAL

Radhošťská 1942/2
130 00 Praha 3

IČO: 05030323

Powered by AZ Legal

Kontaktujete nás

+420 601 303 666

info@koukejplatit.cz

Mohlo by vás zajímat

Právní slovník »

Tématické články »

Pojištění odpovědnosti AK »

Obchodní podmínky »

Ochrana osobních údajů »

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o., IČ: 05030323, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 257288. Ve vztahu odpovědnosti vůči klientům je naše advokátní kancelář pojištěna až do výše 50 000 000 Kč. Doklad o pojištění odpovědnosti advokátní kanceláře naleznete zde. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK www.cak.cz.