kdo má platit?

Pojišťovna

Nevyplatila vám pojišťovna vše, na co máte nárok? My vám s vymožením vašich peněz pomůžeme!

kdo má platit?

Pojišťovna

Nevyplatila vám pojišťovna vše, na co máte nárok? My vám s vymožením vašich peněz pomůžeme!

KRÁCENÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Byli jste účastníkem nehody či vám vznikla jiná pojistná událost a pojišťovna vám pojistné plnění výrazně redukovala?

Taková situace je velmi nepříjemná, ale ne ztracená. Právě od toho jsme tu my, abychom váš případ posoudili a zjistili, zda pojišťovna nepostupovala
v rozporu s pojistnou smlouvou.

Pojišťovny někdy umějí být velice vynalézavé, a to zejména v situacích, kdy má dojít na stanovení výše vypláceného pojistného plnění.
Důvodů pro krácení výplaty peněz je nespočet, např. porušení povinnosti pojištěným/pojistníkem, zákonná ustanovení, která jsou pojišťovnou kreativně vykládána, či aplikace sjednaných smluvní ujednání (limitů), o kterých nemá běžný smrtelník mnohdy ani tušení. Častou příčinou krácení pojistného plnění jsou mnohdy také odborná vyjádření/odhady, ze kterých pojišťovna při stanovení výše pojistného plnění vychází. Tyto podklady
však nemusí reflektovat tržní realitu a svět tam venku za zdmi budovy pojišťovny, a proto se stává, že vyplacené plnění pojištěnému nepostačuje ani na opětovné pořízení zničené věci nebo zjevně neodpovídá újmě, která byla pojištěnému způsobena.

Jsme tu právě od toto, abychom pojišťovnou stanovený výpočet výplaty pojistného plnění po právní stránce posoudili a pomohli vám se vašeho nároku domoci, shledáme-li krácení pojistného plnění jako nedůvodné či neoprávněné.

Co od vás budeme potřebovat?

Uzavřenou pojistnou smlouvu (v listinné podobě, popř. poslední návrh pojistné smlouvy, který byl uzavřen např. úhradou pojistného)
Doklad o nahlášení pojistné události pojišťovně (emailovou komunikaci / vyplněný formulář / potvrzení od pojišťovny / jiné potvrzení, kde je detailně popsána předmětná událost)
Veškerou dosavadní komunikaci s pojišťovnou viníka (popř. pojišťovnou pověřenými osobami – např. likvidátorem pojistné události) mapující dosavadní průběh likvidace pojistné události, zejména pak vyjádření pojišťovny k důvodům odmítnutí výplaty pojistného plnění
Podklady k posouzení hodnoty poškozené věci (fotografie, účtenky, faktury, znalecké posudky aj.) / podklady k posouzení nemajetkové újmy na zdraví (lékařské zprávy, odborná vyjádření lékařů, znalecké posudky aj.)

Stručné informace ohledně vašeho případu, a to včetně rozpisu nároků,
které byly u pojišťovny uplatněny / hodláte u pojišťovny uplatnit

kolik vás to bude stát?

Posouzení nároku je ZDARMA

V závislosti na konkrétním případu můžeme požadovat jednorázovou odměnu, která bude sjednána po domluvě s vámi a dle vašich možností

Následně ničeho neplatíte a budeme požadovat pouze procenutální odměnu
v rozsahu 5 – 25% z reálně vymoženého pojistného plnění. Za naši práci
tak v takovém případě zaplatíte teprve tehdy, když sami peníze obdržíte.

Náklady řízení

náš postup

Zdarma posoudíme vámi poskytnuté podklady, navrhneme nejefektivnější způsob řešení vaší situace a podmínky naší spolupráce dne vašich požadavků
a potřeb

Po zahájení spolupráce do 5 pracovních dnů navážeme komunikaci
s pojišťovnou
Nebude-li s pojišťovnou rozumná řeč, bez zbytečného odkladu zasíláme předžalobní výzvu k úhradě pojistného plnění
Po 7 dnech podáváme návrh nebo žalobu k soudu, pokud pojišťovna výzvě nevyhoví
Monitorujeme celý případ a zajišťujeme řádné a efektivní uplatnění vašich nároků u soudu všemi dostupnými právními prostředky, a to včetně efektivního zastoupení při nařízených jednáních před soudem
Je-li tento krok nezbytný, součástí naší spoluprace je samozřejmě rovněž exekuční vymáhání nároku, o kterém bylo soudem pravomocně rozhodnuto

Co potřebujete řešit?

popište nám svůj problém!

Váš případ ZDARMA posoudíme a ozveme se vám zpět s návrhem dalšího postupu.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Advokátní kancelář
AZ LEGAL

Radhošťská 1942/2
130 00 Praha 3

IČO: 05030323

Powered by AZ Legal

Kontaktujete nás

+420 601 303 666

info@koukejplatit.cz

Mohlo by vás zajímat

Právní slovník »

Tématické články »

Pojištění odpovědnosti AK »

Obchodní podmínky »

Ochrana osobních údajů »

Poskytovatelem právních služeb uvedených na těchto stránkách je AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o., IČ: 05030323, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 257288. Ve vztahu odpovědnosti vůči klientům je naše advokátní kancelář pojištěna až do výše 50 000 000 Kč. Doklad o pojištění odpovědnosti advokátní kanceláře naleznete zde. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný, je podle platné právní úpravy ČAK www.cak.cz.