Co dělat, jestliže vám zvíře způsobilo škodu na majetku?

Co dělat, jestliže vám zvíře způsobilo škodu na majetku?

Stalo se vám někdy, že jste v parku viděli pobíhat nevychovaného psa bez vodítka, který nedbá povelů svého páníčka? A říkali jste si, že je jen otázkou času, než způsobí nějakou škodu? V tomto článku se dozvíte, jaké kroky podstoupit k ochraně vašich práv, když se něco takové stane.

Škoda na majetku způsobená zvířetem

kdo hradí škodu způsobenou zvířetem?

Dle občanského zákoníku nahradí škodu vlastník zvířete, a to bez ohledu na skutečnost, zda bylo zvíře pod dohledem vlastníka nebo osoby, která měla zvíře svěřené. Ustanovení občanského zákoníku se vztahuje na všechna zvířata, která mají vlastníka. Nezáleží proto na tom, jestli jde o domácí zvíře, zajaté zvíře nebo zkrocené divoké zvíře. Pokud však zvíře způsobilo škodu pod dohledem osoby odlišné od vlastníka, je tato osoba povinna nahradit škodu společně a nerozdílně s vlastníkem zvířete. Jinými slovy náhradu škody můžete požadovat po vlastníkovi i po tom, kdo měl zvíře pod dohledem, současně.

Škodu způsobenou zvířetem je jeho vlastník povinen nahradit vždy. A to i bez ohledu na to, zda při chovu nebo dohledu nad zvířetem porušil svoji povinnost. Jedná se o případ tzv. objektivní odpovědnosti za škodu, kdy není vyžadováno zavinění. Naopak, pokud by se chtěl například vlastník zvířete zprostit viny, musel by on prokázat, že nezanedbal dohled.

Občanský zákoník počítá také s případy, kdy se může vlastník zvířete zprostit povinnosti k náhradě škody, a to v případě tzv. svémocného odnětí zvířete. Jednalo by se například o situaci, kdy třetí osoba vypustí stádo ovcí na silnici bez vědomí vlastníka tohoto stáda. Zpravidla pak bude odpovědná ta osoba, která zvířata vypustila.

Kdy vzniká povinnost hradit újmu?

Pokud by došlo k soudnímu řízení ohledně náhrady škody způsobené zvířetem, je poškozený tím, kdo musí prokazovat důkazy a předpoklady vzniku povinnosti nahradit újmu, a to že v důsledku chování zvířete vznikla poškozenému škoda. Prokazuje se tedy, že mezi chováním zvířete a škodou je příčinná souvislost. 

Škoda může být jak majetkové, tak i nemajetkové povahy. Pokud by například došlo k útoku zvířete na člověka a ten utrpěl újmu na zdraví – tedy nějaké zranění, má nárok na bolestné, náhradu za ztížení společenského uplatnění a zároveň na náhradu veškerých výdajů spojených s léčením zranění a samozřejmě na náhradu majetkové škody – například za roztrhané oblečení.

Způsoby náhrady škody

 • Občanský zákoník upřednostňuje náhradu škody formou naturální restituce, tj. uvedením v předešlý stav. Což většinou není možné, a proto lze žádat nahrazení škodu typicky v penězích. 
 • Nemajetková újma (újma na zdraví) je nahrazována přiměřeným zadostiučiněním, které se poskytuje v penězích, ledaže by bylo možné újmu odčinit jiným způsobem. 

jak postupovat, pokud vám cizí zvíře způsobilo škodu?

Ideálním způsobem by byla společná dohoda vlastníka zvířete (nebo jiné osoby) a poškozeného. V takovém případě majitel zvířete uzná svoji odpovědnost a zaplatí vámi vyčíslenou škodu. Takto to však v praxi často neprobíhá a vlastníci zvířat odmítají přijmout zodpovědnost za svého mazlíčka. Pak lze jedině doporučit zavolat Policii ČR, aby identifikovali škůdce a vy jste tak měli možnost se bránit proti konkrétní osobě i u soudu, příp. v rámci přestupkového řízení, kde také můžete požadovat náhradu škodu. Kdyby nebylo zahájeno přestupkové řízení, budete mít alespoň možnost se dostat k identifikačním údajům škůdce a lze proti němu brojit žalobou u civilního soudu. 

náš tip

Útoky zvířetem nejsou předmětem pouze civilních sporů nebo správního řízení, ale v případě cíleného útoku na úmyslný povel vlastníka zvířete se může jednat i o trestný čin. Proto je vhodné vše zkonzultovat s odborníkem, díky kterému dosáhnete maximální ochrany vašich práv!

NEVÍTE SI RADY, JAK VYMÁHAT NÁHRADU ŠKODY? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.

Jak se zachovat při dopravní nehodě?

Jak se zachovat při dopravní nehodě?

Dopravní nehoda je situace, do které se nikdo nechce dobrovolně dostat. Bohužel si ale toto nevybíráme. Je proto dobré se na takovou situaci preventivně připravit a kromě materiálního vybavení (lékárnička v autě atd.) mít i určité znalosti toho, jak v případě dopravní nehody postupovat.

Jak se zachovat při dopravní nehodě

Jaké má řidič povinnosti při dopravní nehodě?

I když se na dopravní nehodě mohou podílet i jiné osoby než řidič vozidla (např. spolucestující nebo chodci), je řidič zodpovědný za několik povinností. Řidič, účastnící se dopravní nehody, musí:

Řidič, účastnící se dopravní nehody, musí:

 1. okamžitě zastavit vozidlo,
 2. zdržet se požívání alkoholu nebo jiných návykových látek po nehodě,
 3. podniknout kroky k zabránění škodám na osobách nebo věcech v důsledku dopravní nehody,
 4. spolupracovat při vyšetřování průběhu události.

Zákon pak stanoví širší povinnosti všem účastníkům dopravní nehody, zahrnující mimo jiné: opatření k zachování bezpečnosti provozu, označení místa nehody, umožnění obnovení provozu, nahlášení poškození komunikace, prokázání totožnosti a poskytnutí první pomoci zraněným.

Kdy volat k nehodě policii?

Povinnost oznámit nehodu policii vzniká v těchto případech:

 1. usmrcení nebo zranění osob,
 2. vzniku značné hmotné škody na vozidlech (nad 100 000 Kč),
 3. poškození majetku třetí osoby či poškození pozemní komunikace,
 4. nemožnosti obnovit plynulost provozu bez nepřiměřeného úsilí účastníků.

Záznam o nehodě

Pokud k nehodě nepřivoláváte policii, měli byste vyplnit záznam o dopravní nehodě. Z právního hlediska je možné provést libovolný záznam o nehodě bez policejní účasti, který by měl obsahovat „identifikaci místa a času dopravní nehody, účastníků a vozidel, příčiny, průběhu a následků“. Nejlepší je ale použít formulář „Evropský záznam o dopravní nehodě.“ Ten, je pro usnadnění vyplňovaní propisovací a získáte ho u jednotlivých pojišťoven. Samozřejmě jde také stáhnout a to z internetových stránek Ministerstva vnitra. Tento formulář v podstatě shodný (stejné otázky a číslování) pro celou Evropskou unii, jen v různých jazykových mutacích. To může velmi ulehčit situaci, kdy účastníci nehody nehovoří stejným jazykem.

Právní odpovědnost za dopravní nehodu

Z hlediska práva je klíčová otázka vzniku právní odpovědnosti v souvislosti s dopravní nehodou. Tato odpovědnost se obvykle zkoumá z dvou perspektiv:

 1. Soukromoprávní odpovědnost za škodu způsobenou dopravní nehodou nese ten, kdo ji zavinil, a poškozený může uplatnit nárok na náhradu škody podle občanského zákoníku. Není rozhodné, zda nehodu vyšetřovala policie nebo ne, ale je důležité pečlivé zdokumentování události a vzniklých škod. Pojišťovna hraje klíčovou roli při vyrovnávání nároků mezi škůdcem a poškozeným.
 2. Veřejnoprávní hledisko se týká trestní nebo přestupkové odpovědnosti, která obvykle vzniká při závažnějších dopravních nehodách se škodou na majetku nebo nemajetkovou újma. Policejní orgány se zabývají vyšetřováním trestních činů, zatímco správní orgány se věnují přestupkům. Trestní či přestupkové řízení se zahajuje v té chvílí, kdy se o spáchání dozví příslušný orgán a jejich uplatnění není odvislé nutně od aktivity poškozených, na rozdíl od prvního případu.

Na závěr je dobré dodat, že dojde-li k dopravní nehodě, měl by se každý primárně zaměřit na to, aby zabránil dalším škodám na majetku či újmě zdraví. V druhé řadě je pak nutné nehodu řádně zdokumentovat a důkladně nafotit všechna zúčastněná vozidla. Často se bohužel setkáváme se situacemi, kdy si poškozený dostatečně nezdokumentuje vůz předtím, než jej nechá opravit. Pamatujte si, že škoda se nerovná vynaloženým nákladům na její opravu. Jako další pak přichází na řadu uplatnění soukromoprávních nároků (vůči pojišťovně či škůdci), případně se zahajuje přestupkové či trestní řízení.

NEVÍTE SI RADY, JAK VYMÁHAT NÁHRADU ŠKODY PO VINÍKOVI NEHODY? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.

Koupě movité věci přes e-shop

Koupě movité věci přes e-shop

Již to bude téměř rok, co nabyla účinnosti novela občanského zákoníku, který chrání spotřebitele znovu o něco více. Jak je to tedy nyní s koupí věci přes e-shop, reklamací (tzv. práva z vadného plnění), nebo odstoupením od smlouvy u podnikatele? Přečtěte si v našem článku, co se nově změnilo.

Koupě movité věci přes internet

Dodání zboží při koupi přes e-shop

Jakmile si objednáte jakékoliv zboží u podnikatele a zpravidla jej ihned zaplatíte, je tímto okamžikem uzavřena kupní smlouva. Podnikatel vám pak musí zboží dodat ve sjednané lhůtě, kterou většinou upravují obchodní podmínky. Nově občanský zákoník říká, že pokud podnikatel pro dodání zboží využije třetí osobu (např. Českou poštu, Zásilkovnu, aj.), bude odpovídat za její protiprávní jednání, nebo nedodání zboží včas na sjednané místo. Pokud je tak zboží při dodání například poškozené, kupujícímu trvá právo na dodání bezvadného zboží a není rozhodující, zda zboží poničil podnikatel nebo dopravce.

Co když ale prodejce zboží vůbec nedodá?

Pokud pak podnikatel ve sjednané lhůtě nedodá zboží vůbec, můžete využít nového ustanovení § 2159a občanského zákoníku. Podnikatel se do prodlení dostane, pokud zboží není kupujícímu doručené v dohodnutém termínu dle smlouvy, anebo není-li čas dodání dohodnout, tak ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy (zpravidla tedy od zaplacení zboží). Tehdy můžete poskytnou podnikateli přiměřenou lhůtu ke splnění jeho části smlouvy – dodat zboží. Přiměřená lhůta se bude měnit v závislosti na konkrétnosti případu. Nejčastěji se ale bude pohybovat mezi jedním týdnem a jedním měsícem.

U dodání zboží, které má například být vyrobeno nebo upraveno na míru požadavku kupujícího, bude zřejmě přiměřená lhůta delší, než u dodání zboží, které by měl mít podnikatel „na skladě“. Přiměřenou lhůtu můžete podnikateli poskytnout i způsobem, jakým bylo objednáno zboží. Tedy například prostřednictvím kontaktního emailu nebo formuláře, ale máte-li datovou schránku, je tento způsob komunikace vždy největší jistotou! Pokud vám podnikatel nedoručí zboží ani v této přiměřené lhůtě, můžete odstoupit od smlouvy a požadovat celou kupní cenu zpět. Uschovejte si vždy veškeré emaily, (datové) zprávy, doručenky, apod., abyste v případném soudním sporu mohli předložit co nejvíce důkazů.

Práva z vadného plnění x záruka

Zboží bylo (i včas) doručeno, ale začaly se časem projevovat vady. Zboží můžete reklamovat do dvou let od převzetí zboží, ale novinkou je, že se prodlužuje lhůta ze 6 měsíců na jeden rok, kdy se přímo zákonem předpokládá, že zboží bylo vadné již při převzetí. Po této době bude na vás, abyste prokázali, že věc byla vadná. Toto jsou přímo zákonem stanovená ona práva z tzv. „vadného plnění“.

Pozor ale, záruka je trošku něco jiného. Zárukou se přímo podnikatel dobrovolně zavazuje, že slíbené vlastnosti, jakost, funkci či výkonnost si zboží udrží po celou záruční dobu. Je to tedy jistá nadstavba práv z vadného plnění.

Dříve jste museli oznámit vyskytnutou vadu podnikateli bezodkladně. A to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje, jinak nemuselo být právo spotřebiteli přiznáno. Nyní je přímo v zákoně výjimka, že u běžného vadného plnění nemusíte vadu podnikateli oznámit bezodkladně. U záruční doby však rychlost stále hraje roli, a proto lze stále doporučit při reklamaci vždy jednat urychleně.

Samotná práva nebyla výrazně dotčena, standardně je možné požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci (podle okolností), náklady spojené s nápravou však nyní nese dle zákona podnikatel i včetně nákladů na dopravu. Slevu z ceny, nebo odstoupit od smlouvy pak lze, pokud se například vada projevuje opakovaně či vada podstatně znemožňuje

zboží užívat. 

Shrnutí

Tento článek shrnuje nejčastější problémy spojené s koupí movité věci přes e-shop, které spotřebitelská novela řeší. Koupě digitálního obsahu, nemovitostí, nebo jiných specifických věcí může mít úpravu odlišnou, a proto při řešení závaznějšího problému můžete využít služeb odborníka, který daný problém identifikuje a poradí.

CHCETE POMOCI S NAPŘÍKLAD S NEUZNANOU REKLAMACÍ? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.