Jak se zachovat při dopravní nehodě?

Jak se zachovat při dopravní nehodě?

Dopravní nehoda je situace, do které se nikdo nechce dobrovolně dostat. Bohužel si ale toto nevybíráme. Je proto dobré se na takovou situaci preventivně připravit a kromě materiálního vybavení (lékárnička v autě atd.) mít i určité znalosti toho, jak v případě dopravní nehody postupovat.

Jak se zachovat při dopravní nehodě

Jaké má řidič povinnosti při dopravní nehodě?

I když se na dopravní nehodě mohou podílet i jiné osoby než řidič vozidla (např. spolucestující nebo chodci), je řidič zodpovědný za několik povinností. Řidič, účastnící se dopravní nehody, musí:

Řidič, účastnící se dopravní nehody, musí:

 1. okamžitě zastavit vozidlo,
 2. zdržet se požívání alkoholu nebo jiných návykových látek po nehodě,
 3. podniknout kroky k zabránění škodám na osobách nebo věcech v důsledku dopravní nehody,
 4. spolupracovat při vyšetřování průběhu události.

Zákon pak stanoví širší povinnosti všem účastníkům dopravní nehody, zahrnující mimo jiné: opatření k zachování bezpečnosti provozu, označení místa nehody, umožnění obnovení provozu, nahlášení poškození komunikace, prokázání totožnosti a poskytnutí první pomoci zraněným.

Kdy volat k nehodě policii?

Povinnost oznámit nehodu policii vzniká v těchto případech:

 1. usmrcení nebo zranění osob,
 2. vzniku značné hmotné škody na vozidlech (nad 100 000 Kč),
 3. poškození majetku třetí osoby či poškození pozemní komunikace,
 4. nemožnosti obnovit plynulost provozu bez nepřiměřeného úsilí účastníků.

Záznam o nehodě

Pokud k nehodě nepřivoláváte policii, měli byste vyplnit záznam o dopravní nehodě. Z právního hlediska je možné provést libovolný záznam o nehodě bez policejní účasti, který by měl obsahovat „identifikaci místa a času dopravní nehody, účastníků a vozidel, příčiny, průběhu a následků“. Nejlepší je ale použít formulář „Evropský záznam o dopravní nehodě.“ Ten, je pro usnadnění vyplňovaní propisovací a získáte ho u jednotlivých pojišťoven. Samozřejmě jde také stáhnout a to z internetových stránek Ministerstva vnitra. Tento formulář v podstatě shodný (stejné otázky a číslování) pro celou Evropskou unii, jen v různých jazykových mutacích. To může velmi ulehčit situaci, kdy účastníci nehody nehovoří stejným jazykem.

Právní odpovědnost za dopravní nehodu

Z hlediska práva je klíčová otázka vzniku právní odpovědnosti v souvislosti s dopravní nehodou. Tato odpovědnost se obvykle zkoumá z dvou perspektiv:

 1. Soukromoprávní odpovědnost za škodu způsobenou dopravní nehodou nese ten, kdo ji zavinil, a poškozený může uplatnit nárok na náhradu škody podle občanského zákoníku. Není rozhodné, zda nehodu vyšetřovala policie nebo ne, ale je důležité pečlivé zdokumentování události a vzniklých škod. Pojišťovna hraje klíčovou roli při vyrovnávání nároků mezi škůdcem a poškozeným.
 2. Veřejnoprávní hledisko se týká trestní nebo přestupkové odpovědnosti, která obvykle vzniká při závažnějších dopravních nehodách se škodou na majetku nebo nemajetkovou újma. Policejní orgány se zabývají vyšetřováním trestních činů, zatímco správní orgány se věnují přestupkům. Trestní či přestupkové řízení se zahajuje v té chvílí, kdy se o spáchání dozví příslušný orgán a jejich uplatnění není odvislé nutně od aktivity poškozených, na rozdíl od prvního případu.

Na závěr je dobré dodat, že dojde-li k dopravní nehodě, měl by se každý primárně zaměřit na to, aby zabránil dalším škodám na majetku či újmě zdraví. V druhé řadě je pak nutné nehodu řádně zdokumentovat a důkladně nafotit všechna zúčastněná vozidla. Často se bohužel setkáváme se situacemi, kdy si poškozený dostatečně nezdokumentuje vůz předtím, než jej nechá opravit. Pamatujte si, že škoda se nerovná vynaloženým nákladům na její opravu. Jako další pak přichází na řadu uplatnění soukromoprávních nároků (vůči pojišťovně či škůdci), případně se zahajuje přestupkové či trestní řízení.

NEVÍTE SI RADY, JAK VYMÁHAT NÁHRADU ŠKODY PO VINÍKOVI NEHODY? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.

Na co si dát pozor při sjednávání pojistky?

Na co si dát pozor při sjednávání pojistky?

V minulém článku jsme se zabývali tím, jak vybrat vhodné pojištění. Pokud jste již vybrali konkrétní produkt, je na čase se zaměřit na samotné sjednávání pojistné smlouvy. V tomto článku vám poradíme, na co si dát pozor při sjednávání pojistky, abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením.

Na co si dát pozor při sjednávání pojistky

Čtěte smlouvu důkladně

Pojistné smlouvy jsou často složité a plné odborných termínů. Je proto důležité si pojistnou smlouvu přečíst pečlivě a porozumět jejím podmínkám. Pojistná smlouva je přitom základním dokumentem, který upravuje vaše práva a povinnosti vůči pojišťovně. Každá pojistná smlouva uzavíraná na dobu delší než 1 rok musí mít písemnou podobu a musí obsahovat základní údaje. Takovými údaji je např. výše pojistného, pojistná doba a samozřejmě rozsah pojistné ochrany. Je proto důležité číst pojistnou smlouvu pozorně, abyste věděli, co od pojištění očekávat a na jaké plnění máte ve skutečnosti nárok, resp. jaká rizika vaše pojištění skutečně kryje.

Pozor na pojistné podmínky

Vaší pozornosti by v tomto směru zajisté neměly uniknout pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Ty detailněji upravují práva a povinnosti obou stran. Je velmi důležité si je před uzavřením smlouvy pečlivě přečíst a pochopit, co přesně je pojištěno, jaké jsou výluky z pojištění, jak probíhá likvidace pojistných událostí, jak se určuje výše pojistného plnění a další důležité informace. Pokud přitom něčemu nerozumíte nebo máte nějaké otázky, nebojte se zeptat zástupce pojišťovny, který s vámi pojistnou smlouvu sjednává. Lepší položit deset otázek před uzavřením smlouvy, než-li mít pojištění, které vás před vámi zamýšlenými riziky nikterak nechrání. Bohužel, tuto skutečnost se dle našich zkušeností pojištěný často dozvídá teprve v okamžiku řešení jím nahlášené pojistné události.

Vyplňujte údaje pravdivě

Při sjednávání pojistné smlouvy je nutné uvést pravdivé údaje o sobě, o pojištěném majetku nebo osobách a o rizicích, kterým jsou vystaveny. Pokud byste uváděli nepravdivé nebo neúplné údaje, tato skutečnost by mohla být důvodem pro krácení nebo zamítnutí pojistného plnění. Nutno podotknout, že pojišťovna má v takovém případě dokonce právo od pojistné smlouvy odstoupit.

V této souvislosti rovněž varujeme před záměrným uváděním nepravdivých či hrubě zkreslených informací, popř. jejich zatajováním, při jednání a komunikaci s pojišťovnou. Upozorňujeme, že v takovém případě se můžete dokonce vystavit riziku trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty trestného činu pojistného podvodu.

Při změnách nezapomeňte pojišťovnu informovat

Pokud dojde k nějaké změně, která se týká vašeho pojištění, musíte o tom pojišťovnu bez zbytečného odkladu informovat. Může se jednat například o změnu adresy, majitele pojištěné věci, stavu nebo hodnoty pojištěného majetku, zdravotního stavu nebo povolání pojištěné osoby, rizikových činností nebo zájmů a podobně. Pokud byste o těchto změnách pojišťovnu neinformovali, mohlo by to mít negativní dopad na vaše pojištění nebo na výši pojistného plnění.

Shrnutí

Sjednávání pojistné smlouvy je důležitý krok, který byste neměli podceňovat. Pokud budete postupovat podle výše uvedených rad, zvýšíte si šanci, že vám pojištění skutečně poskytne patřičnou ochranu v případě nepředvídatelných událostí.

Na závěr jsme pro vás připravili ještě shrnutí nejdůležitějších bodů, abyste měli při sjednávání pojištění jednou pro vždy jasno.

 • Pokud si nejste jisti, jaký druh pojištění potřebujete, nebojte se o radu požádat odborníka.
 • Při porovnávání nabídek různých pojišťoven se zaměřte nejen na výši pojistného, ale také na rozsah pojištění a podmínky pojistné smlouvy.
 • Pokud máte nějaké zdravotní problémy nebo existují jiné rizikové faktory, které by mohly mít vliv na pojištění, informujte o nich pojišťovnu již v okamžiku sjednávání pojistné smlouvy. Může se stát, že pojišťovna vám v takovém případě nabídne pouze omezený rozsah pojistné ochrany. Nebo vám dramaticky změní podmínky pojištění (např. navrhne vyšší pojistné).
 • Pokud něčemu v pojistné smlouvě nerozumíte, nebo vás zajímá, zda se pojištění vztahuje na konkrétní pojistné nebezpečí, neváhejte se informovat přímo u dotyčné pojišťovny. V takovém případě doporučujeme komunikovat vždy písemnou formou.

CHCETE POMOCI S POSOUZENÍM POJISTNÉ SMLOUVY? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.

Jak vybrat vhodné pojištění?

Jak vybrat vhodné pojištění?

Pojištění je důležitým nástrojem ochrany proti nepředvídatelným událostem, jakými může být například úraz, nemoc, požár, povodeň, krádež či dopravní nehoda. Jak vybrat pojištění, aby přesně vyhovovalo vašich požadavkům a proč se vyvarovat “levnému pojištění“? Odpovědi najdete v našem článku.

Jak vybrat vhodné pojištění

Co je ve skutečnosti smyslem pojistné smlouvy

Pojistná smlouva je závazek mezi pojistitelem (pojišťovnou) a pojistníkem (klientem), kterým se pojistitel zavazuje poskytnout pojistníkovi (zpravidla pojištěnému) pojistné plnění v případě, že nastane pojistná událost. Pojistník se oproti tomu zavazuje zaplatit pojistné. Jinými slovy řečeno, pojištění je dohoda mezi vámi a pojišťovnou, která se zavazuje zaplatit určitou částku, pokud se vám (nebo vašemu majetku) stane něco špatného. Vy jim zase musíte platit pravidelně určitou částku, které se říká pojistné.

Aby však byla pojistná ochrana skutečně efektivní a užitečná, je vhodné již před sjednáním pojistné ochrany pamatovat na několik věcí, které vám mohou ušetřit problémy a peníze do budoucna. Ať už se jedná o pojištění majetku, úrazové nebo životní pojištění, musíte si nejprve ujasnit , co od daného pojištění očekáváte.

Výběrem vhodného druhu pojištění vše teprve začíná

Jak tedy vybrat vhodné pojištění? Před sjednáním smlouvy je důležité abyste si uvědomili, před jakými riziky se chcete nechat pojistit. Existuje mnoho různých druhů pojištění, od pojištění majetku a zdraví až po pojištění právní ochrany či pojištění odpovědnosti. Na okraj podotýkáme, že pro výkon některých profesí je dokonce nezbytné mít sjednané pojištění profesní odpovědnosti, jako je tomu např. u advokátů, notářů či realitních zprostředkovatelů.

Porovnejte nabídky různých pojišťoven

Ceny pojištění se mohou u jednotlivých pojišťoven značně lišit. Proto doporučujeme při výběru pojištění porovnat nabídky různých pojišťoven. Zohledněte nejen výši pojistného, ale také rozsah pojistné ochrany a další podmínky pojištění. Může se zdát, že pojištění s pojistným ve výši několika stovek může být výhrou. To však platí pouze do doby, než dojde na „lámání chleba“ v podobě řešení pojistné události. V rámci tzv. likvidace pojistné události vám u “levného pojištění” může pojišťovna sdělit, že na vámi nahlášenou škodu, se dané pojištění nevztahuje, a to s odkazem na širokou paletu výluk z pojištění. Taková situace je bohužel docela častá, protože pojišťovny umí být v podobných případech docela vynalézavé.

Na internetu je v dnešní době nespočet srovnávacích portálů a jiných dostupných služeb, které udělají tuto práci za vás. Velmi přívětivý je také fakt, že velká část portálů tyto služby poskytuje zdarma. Jediné úskalí, se kterým se tak budete muset popasovat, je posouzení rozsahu pojistného krytí. Tedy zda vám je vybrané pojištění skutečně poskytne vámi zamýšlenou pojistnou ochranu. V případě, že si nedokážete sami objektivně zhodnotit, jestli je daná pojistka pro vás vhodná či nikoliv, využijte raději služeb odborníků.

Pokud vás toto téma zaujalo, doporučujeme nás sledovat i nadále. V příštím článku se budeme podrobněji věnovat tomu, na co si dát pozor, když jste již vybrali pojištění a chystáte se uzavřít pojistnou smlouvu.

CHCETE POMOCI S POSOUZENÍM POJISTNÉ SMLOUVY? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.