Nový zákon o povinném ručení: Co se změnilo?

Nový zákon o povinném ručení: Co se změnilo?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, běžně známé jako povinné ručení, je nezbytnou součástí vlastnictví vozidla. Tato povinnost zajišťuje krytí škod na majetku nebo zdraví způsobených provozem vozidla, což zahrnuje nejen vážné nehody, ale i drobné kolize na parkovišti.

Dne 1.4. vstoupil v účinnost nový zákon č. 30/2024 Sb. (o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), který nahrazuje předchozí legislativu z roku 1999. Tento nový předpis přináší několik významných změn, včetně přenesení povinnosti pojištění z vlastníka na provozovatele vozidla a zrušení zelených karet ve prospěch elektronické evidence od 1. října 2024. Podrobnosti najdete níže.

Nový zákon o povinném ručení

Odpovědnost má nyní provozovatel

Dříve musel pojištění sjednat vlastník vozidla. Nový zákon však tuto povinnost přesouvá na provozovatele vozidla. Provozovatel vozidla je osoba, která je zapsána v registru silničních vozidel jako vlastník, pokud není uvedena jiná osoba jako provozovatel. To znamená, že řidiči, kteří si vozidlo půjčí krátkodobě, nejsou povinni sjednat pojištění.

Často bude provozovatelem i nadále vlastník vozidla, ale může jím být také osoba, která má s vlastníkem smlouvu o užívání vozidla. Rozhodující je obsah této smlouvy a rozsah převedených práv a povinností.

Zelené karty se ruší

Od 1. října 2024 nový zákon ruší papírové zelené karty jako doklad o pojištění odpovědnosti při provozu vozidla v České republice. Místo nich bude fungovat elektronická evidence.

Přesto je stále vhodné mít zelenou kartu při cestách do zahraničí. Tuto kartu vydává pojišťovna na žádost pojistníka. Pro zahraniční vozidla ji vystavuje Česká kancelář pojistitelů při sjednání pojištění.

Limity pojistného plnění se navýšily

Nový zákon zvyšuje limity pojistného krytí z původních 35 milionů Kč na 50 milionů Kč při újmě na zdraví na osobu a na 50 milionů Kč při majetkové škodě, bez ohledu na počet poškozených.

Pokud máte nyní sjednané povinné ručení s nižšími limity, byly tyto limity automaticky navýšeny na 50 milionů Kč k datu účinnosti zákona, a to bez vlivu na výši pojistného.

definice pojmu „vozidlo“ se rozšířila

Dřívější zákon vyjmenovával typy vozidel, které pojištění nepotřebovaly, jako vozíky pro invalidy nebo jízdní kola. Nový zákon o povinném ručení používá jednotné kritérium konstrukční rychlosti a hmotnosti. Pojištění je nyní povinné pro:

 • Motorová vozidla určená k pohybu po zemi s výjimkou kolejových vozidel, poháněná mechanickým pohonem, pokud jejich maximální konstrukční rychlost přesahuje 25 km/h nebo mají provozní hmotnost vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h.
 • Přípojná vozidla určená k použití s těmito vozidly.

Do této kategorie spadají i mopedy, pokud splňují výše uvedené podmínky. Výjimka se týká jen mopedů s pomocným pohonem, který slouží pouze jako podpora pro šlapání. Z toho vyplývá dobrá zpráva, a to že elektrokola povinné ručení nepotřebují.

Povinné ručení je ale nutné i pro elektro koloběžky, pokud splňují uvedené rychlostní a hmotnostní limity. Koloběžkáři se ale nemusí děsit. Ačkoliv jde o drobnou administrativní zátěž, průměrná roční výše povinného ručení se pohybuje v řádu pár stokorun.

co si z toho odnést?

Nový zákon o povinném ručení přináší změny v souladu s evropskými směrnicemi a zjednodušuje předchozí nepřehlednou legislativu. I když se v říjnu 2024 zruší zelené karty, základní povinnosti většinou zůstávají. Vlastníte-li ale elektro koloběžku, nejspíš bude potřeba sjednat si povinné ručení.

Náš tip

Ujistěte se, že vaše vozidlo je pojištěné a že nemáte žádné nedoplatky na pojistném. Jízda bez pojištění je přestupek a může přinést zbytečné komplikace při řešení pojistných událostí. Opatrnost je vždy na místě.

ŘEŠÍTE, ZDA JE VÁMI VYBRANÁ POJISTKA VÝHODNÁ? DOKÁŽEME SMLOUVU POSOUDIT A VYHODNOTIT RIZIKA. NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.

Na co mám nárok jako oběť dopravní nehody?

Na co mám nárok jako oběť dopravní nehody?

Pokud jste se stali obětí dopravní nehody, pak byste měli vědět na jaké typy finančního odškodnění můžete mít nárok. Je přitom nerozhodné, zdali jste byli dopravní nehody účastni jako chodec anebo jste řídili jiné auto, motocykl, kolo anebo jiný dopravní prostředek.

Nárok po dopravní nehodě

Náhrada škody na majetku

Předně lze zmínit, že můžete uplatňovat nárok na náhradu škody vzniklé na vašem majetku. Typicky se bude jednat o škodu vzniklou na vašem automobilu, který vám někdo nabourá. Může to být ale například také škoda vzniklá na vašem motocyklistickém vybavení, drahém oblečení či jiných hodnotných doplňcích, které jste měli zrovna u sebe a došlo k jejich poškození.

Bolestné

Pokud při nehodě utrpíte zdravotní úraz, budete mít zpravidla nárok na tzv. bolestné. Bolestné je odškodnění za vytrpěné bolesti v souvislosti se zraněním, které vám při nehodě bylo způsobeno, případně také za bolesti vzniklé při následné s tím související operaci. Toto bolestné vyčísluje zpravidla soudní znalec.

odškodnění trvalých následků

Pokud je navíc vaše zranění takového rázu, že zanechá trvalé následky, budete mít rovněž nárok na odškodnění těchto trvalých následků. Dle závažnosti těchto trvalých následků přitom tento váš nárok může dosahovat výše jak několika set tisíc korun českých, tak dokonce i několika milionů korun českých. Nemusí se přitom nutně jednat jen o způsobení invalidity. Trvalé následky zpravidla zanechá například i pouhá zlomenina. Také tyto trvalé následky vyčísluje obvykle soudní znalec. Jejich vyčíslení je pak možné až ve chvíli, kdy dojde k ustálení zdravotního stavu.

odškodnění dočasných následků

Zákon potom umožňuje rovněž odškodnění dočasných následků v případě újmy na zdraví. Jedná se zjednodušeně řečeno o dočasnou nemožnost obvyklého způsobu života. Například pokud jste byli nuceni strávit vánoční svátky z důvodu dopravní nehody hospitalizací v nemocnici, můžete požadovat odškodnění za takto vzniklou újmu.

Náhrada ušlého výdělku

V neposlední řadě pak budete mít jako oběť dopravní nehody obvykle také nárok na náhradu ušlého výdělku zpravidla po dobu vaší pracovní neschopnosti. Pokud jste jako oběť dopravní nehody zaměstnancem, bude vám po dobu této pracovní neschopnosti hrazena nejprve náhrady mzdy / platu ze strany zaměstnavatele, a následně dávky nemocenské. Nicméně tyto náhrady / dávky jsou nižší, nežli odměna, kterou byste od zaměstnavatele obdrželi v případě řádného výkonu zaměstnání. Tento rozdíl je možné tudíž požadovat v rámci náhrady ušlého výdělku. Pokud je potom váš návrat do zaměstnání z důvodu vážnosti způsobeného zranění zcela znemožněn, můžete požadovat například i určitou pravidelnou „rentu“ ve výši výdělku, který byste za normálních okolností dosahovali. Případně je možné namísto této „renty“ požadovat i jednorázovou náhradu, tzv. odbytné.

I za situace, kdy nejste zaměstnancem, a například podnikáte jako OSVČ, je potom možné podobně požadovat náhradu za ušlý zisk. Například náhradu za ušlé zakázky, které jste z důvodu pracovní neschopnosti nemohli provést.

Další nároky a nároky příbuzných obětí

Výše vypočtené typy nároků oběti dopravní nehody představují nejčastěji se vyskytující nároky v souvislosti s dopravní nehodou. Mezi těmi dalšímu mohou být dále také například nárok na náhradu za související právní zastoupení při uplatňování těchto nároků.

Nároky na odškodnění mohou mít také příbuzní oběti dopravní nehody (zejména v případě úmrtí oběti dopravní nehody). Případně také osoby, které oběť dopravní nehody vyživovala a finančně zajišťovala.

Vůči komu nároky uplatnit?

Veškeré tyto nároky je pak možné uplatnit vůči viníku dopravní nehody. Jednodušší však zpravidla bude se nejprve obrátit na pojišťovnu, u které má takový viník dopravní nehody sjednané povinné ručení. To bude možné samozřejmě jen za situace, kdy tento viník řídil vozidlo, na které se povinnost mít sjednané povinné ručení vztahuje. Pokud se viník nehody účastnil této nehody například jako cyklista či chodec, pak zpravidla nezbyde, než dané nároky uplatňovat přímo vůči němu. Pokud potom viník dopravní nehody neměl sjednané povinné ručení u žádné pojišťovny, ačkoliv k tomu byl povinen, případně viník z místa nehody ujel a je neznámý, je možné se obrátit na Českou kancelář pojistitelů. Ta v takovýchto případech poskytuje náhrady namísto odpovědnostní pojišťovny.

STALI JSTE SE OBĚTÍ DOPRAVNÍ NEHODY A NEVÍTE SI RADY, JAK POSTUPOVAT DÁLE? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.

Co dělat, jestliže vám zvíře způsobilo škodu na majetku?

Co dělat, jestliže vám zvíře způsobilo škodu na majetku?

Stalo se vám někdy, že jste v parku viděli pobíhat nevychovaného psa bez vodítka, který nedbá povelů svého páníčka? A říkali jste si, že je jen otázkou času, než způsobí nějakou škodu? V tomto článku se dozvíte, jaké kroky podstoupit k ochraně vašich práv, když se něco takové stane.

Škoda na majetku způsobená zvířetem

kdo hradí škodu způsobenou zvířetem?

Dle občanského zákoníku nahradí škodu vlastník zvířete, a to bez ohledu na skutečnost, zda bylo zvíře pod dohledem vlastníka nebo osoby, která měla zvíře svěřené. Ustanovení občanského zákoníku se vztahuje na všechna zvířata, která mají vlastníka. Nezáleží proto na tom, jestli jde o domácí zvíře, zajaté zvíře nebo zkrocené divoké zvíře. Pokud však zvíře způsobilo škodu pod dohledem osoby odlišné od vlastníka, je tato osoba povinna nahradit škodu společně a nerozdílně s vlastníkem zvířete. Jinými slovy náhradu škody můžete požadovat po vlastníkovi i po tom, kdo měl zvíře pod dohledem, současně.

Škodu způsobenou zvířetem je jeho vlastník povinen nahradit vždy. A to i bez ohledu na to, zda při chovu nebo dohledu nad zvířetem porušil svoji povinnost. Jedná se o případ tzv. objektivní odpovědnosti za škodu, kdy není vyžadováno zavinění. Naopak, pokud by se chtěl například vlastník zvířete zprostit viny, musel by on prokázat, že nezanedbal dohled.

Občanský zákoník počítá také s případy, kdy se může vlastník zvířete zprostit povinnosti k náhradě škody, a to v případě tzv. svémocného odnětí zvířete. Jednalo by se například o situaci, kdy třetí osoba vypustí stádo ovcí na silnici bez vědomí vlastníka tohoto stáda. Zpravidla pak bude odpovědná ta osoba, která zvířata vypustila.

Kdy vzniká povinnost hradit újmu?

Pokud by došlo k soudnímu řízení ohledně náhrady škody způsobené zvířetem, je poškozený tím, kdo musí prokazovat důkazy a předpoklady vzniku povinnosti nahradit újmu, a to že v důsledku chování zvířete vznikla poškozenému škoda. Prokazuje se tedy, že mezi chováním zvířete a škodou je příčinná souvislost. 

Škoda může být jak majetkové, tak i nemajetkové povahy. Pokud by například došlo k útoku zvířete na člověka a ten utrpěl újmu na zdraví – tedy nějaké zranění, má nárok na bolestné, náhradu za ztížení společenského uplatnění a zároveň na náhradu veškerých výdajů spojených s léčením zranění a samozřejmě na náhradu majetkové škody – například za roztrhané oblečení.

Způsoby náhrady škody

 • Občanský zákoník upřednostňuje náhradu škody formou naturální restituce, tj. uvedením v předešlý stav. Což většinou není možné, a proto lze žádat nahrazení škodu typicky v penězích. 
 • Nemajetková újma (újma na zdraví) je nahrazována přiměřeným zadostiučiněním, které se poskytuje v penězích, ledaže by bylo možné újmu odčinit jiným způsobem. 

jak postupovat, pokud vám cizí zvíře způsobilo škodu?

Ideálním způsobem by byla společná dohoda vlastníka zvířete (nebo jiné osoby) a poškozeného. V takovém případě majitel zvířete uzná svoji odpovědnost a zaplatí vámi vyčíslenou škodu. Takto to však v praxi často neprobíhá a vlastníci zvířat odmítají přijmout zodpovědnost za svého mazlíčka. Pak lze jedině doporučit zavolat Policii ČR, aby identifikovali škůdce a vy jste tak měli možnost se bránit proti konkrétní osobě i u soudu, příp. v rámci přestupkového řízení, kde také můžete požadovat náhradu škodu. Kdyby nebylo zahájeno přestupkové řízení, budete mít alespoň možnost se dostat k identifikačním údajům škůdce a lze proti němu brojit žalobou u civilního soudu. 

náš tip

Útoky zvířetem nejsou předmětem pouze civilních sporů nebo správního řízení, ale v případě cíleného útoku na úmyslný povel vlastníka zvířete se může jednat i o trestný čin. Proto je vhodné vše zkonzultovat s odborníkem, díky kterému dosáhnete maximální ochrany vašich práv!

NEVÍTE SI RADY, JAK VYMÁHAT NÁHRADU ŠKODY? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.

Jak se zachovat při dopravní nehodě?

Jak se zachovat při dopravní nehodě?

Dopravní nehoda je situace, do které se nikdo nechce dobrovolně dostat. Bohužel si ale toto nevybíráme. Je proto dobré se na takovou situaci preventivně připravit a kromě materiálního vybavení (lékárnička v autě atd.) mít i určité znalosti toho, jak v případě dopravní nehody postupovat.

Jak se zachovat při dopravní nehodě

Jaké má řidič povinnosti při dopravní nehodě?

I když se na dopravní nehodě mohou podílet i jiné osoby než řidič vozidla (např. spolucestující nebo chodci), je řidič zodpovědný za několik povinností. Řidič, účastnící se dopravní nehody, musí:

Řidič, účastnící se dopravní nehody, musí:

 1. okamžitě zastavit vozidlo,
 2. zdržet se požívání alkoholu nebo jiných návykových látek po nehodě,
 3. podniknout kroky k zabránění škodám na osobách nebo věcech v důsledku dopravní nehody,
 4. spolupracovat při vyšetřování průběhu události.

Zákon pak stanoví širší povinnosti všem účastníkům dopravní nehody, zahrnující mimo jiné: opatření k zachování bezpečnosti provozu, označení místa nehody, umožnění obnovení provozu, nahlášení poškození komunikace, prokázání totožnosti a poskytnutí první pomoci zraněným.

Kdy volat k nehodě policii?

Povinnost oznámit nehodu policii vzniká v těchto případech:

 1. usmrcení nebo zranění osob,
 2. vzniku značné hmotné škody na vozidlech (nad 100 000 Kč),
 3. poškození majetku třetí osoby či poškození pozemní komunikace,
 4. nemožnosti obnovit plynulost provozu bez nepřiměřeného úsilí účastníků.

Záznam o nehodě

Pokud k nehodě nepřivoláváte policii, měli byste vyplnit záznam o dopravní nehodě. Z právního hlediska je možné provést libovolný záznam o nehodě bez policejní účasti, který by měl obsahovat „identifikaci místa a času dopravní nehody, účastníků a vozidel, příčiny, průběhu a následků“. Nejlepší je ale použít formulář „Evropský záznam o dopravní nehodě.“ Ten, je pro usnadnění vyplňovaní propisovací a získáte ho u jednotlivých pojišťoven. Samozřejmě jde také stáhnout a to z internetových stránek Ministerstva vnitra. Tento formulář v podstatě shodný (stejné otázky a číslování) pro celou Evropskou unii, jen v různých jazykových mutacích. To může velmi ulehčit situaci, kdy účastníci nehody nehovoří stejným jazykem.

Právní odpovědnost za dopravní nehodu

Z hlediska práva je klíčová otázka vzniku právní odpovědnosti v souvislosti s dopravní nehodou. Tato odpovědnost se obvykle zkoumá z dvou perspektiv:

 1. Soukromoprávní odpovědnost za škodu způsobenou dopravní nehodou nese ten, kdo ji zavinil, a poškozený může uplatnit nárok na náhradu škody podle občanského zákoníku. Není rozhodné, zda nehodu vyšetřovala policie nebo ne, ale je důležité pečlivé zdokumentování události a vzniklých škod. Pojišťovna hraje klíčovou roli při vyrovnávání nároků mezi škůdcem a poškozeným.
 2. Veřejnoprávní hledisko se týká trestní nebo přestupkové odpovědnosti, která obvykle vzniká při závažnějších dopravních nehodách se škodou na majetku nebo nemajetkovou újma. Policejní orgány se zabývají vyšetřováním trestních činů, zatímco správní orgány se věnují přestupkům. Trestní či přestupkové řízení se zahajuje v té chvílí, kdy se o spáchání dozví příslušný orgán a jejich uplatnění není odvislé nutně od aktivity poškozených, na rozdíl od prvního případu.

Na závěr je dobré dodat, že dojde-li k dopravní nehodě, měl by se každý primárně zaměřit na to, aby zabránil dalším škodám na majetku či újmě zdraví. V druhé řadě je pak nutné nehodu řádně zdokumentovat a důkladně nafotit všechna zúčastněná vozidla. Často se bohužel setkáváme se situacemi, kdy si poškozený dostatečně nezdokumentuje vůz předtím, než jej nechá opravit. Pamatujte si, že škoda se nerovná vynaloženým nákladům na její opravu. Jako další pak přichází na řadu uplatnění soukromoprávních nároků (vůči pojišťovně či škůdci), případně se zahajuje přestupkové či trestní řízení.

NEVÍTE SI RADY, JAK VYMÁHAT NÁHRADU ŠKODY PO VINÍKOVI NEHODY? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.

Jak správně vymáhat náhradu majetkové škody?

Jak správně vymáhat náhradu majetkové škody?

Škodu rozdělujeme na majetkovou a nemajetkovou újmu. V dnešním článku se budeme věnovat majetkové škodě, která sestává z majetkového úbytku poškozeného, tj. skutečné škody, nebo v případě ušlého zisku způsobeném škodnou událostí.

Opatřete si co nejvíce důkazů

V okamžiku, kdy se budete domáhat náhrady škody, je nutné soudu dokázat, že:

1) se škůdce dopustil protiprávního jednání
2) vznikla vám škoda
3) existuje příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním škůdce a vznikem škody a v řadě případ
4) zda škůdce škodu zavinil svým nedbalostním či úmyslným jednáním.

První tři předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu je nutné dokázat v každém případě. Je proto dobré shromažďovat co nejvíce důkazů o tom, že se škůdce choval protiprávně, jaká škoda (v jaké výši) vznikla a o příčinné souvislosti. Škodu je ve většině případů nutné zdokumentovat předtím než bude odstraněna. Ke zdokumentování může sloužit cokoliv – fotodokumentace, svědci, znalecké posudky, e-mailová komunikace, nahrané telefonní hovory i jiné důkazní prostředky.

Zda se dokazuje i zavinění je závislé na typu odpovědnosti za škody a jakou povahu má právní porušení škůdce. V občanském právu se v obecné rovině rozlišuje odpovědnost vzniklá porušením dobrých mravů, zákona a smlouvy. V každém z těchto případů je pak jiná potřeba prokazování zavinění, např. při porušení dobrých mravů včetně dodatečných podmínek je potřeba, aby škůdce jednal úmyslně, zatímco u porušení smlouvy se zavinění nezkoumá. U porušení zákonné povinnosti je potřeba nedbalost, která se ale vyvratitelnou domněnkou předpokládá. 

Jak postupovat při vymáhání škody?

Typickým prvním krokem, stejně jako u ostatních nároků pro plnění, je zaslání předžalobní výzvy škůdci. V ní poškozený vyčíslí svůj nárok, který přiměřeně odůvodní a vyzve škůdce k plnění, typicky zaplacení určité částky. V řadě případů připadá v úvahu i požadavek na jiné než peněžité plnění. Pro podání žaloby sice není nutné předžalobní výzvu odeslat, ale její zaslání je podmínkou pro uplatnění nároku na náhradu nákladů řízení v případě úspěchu ve sporu.

Následně lze buď podat žalobu u příslušného soudu, nebo – v případě, že má plnění peněžitou povahu – využít platebního rozkazu (u částek do jednoho milionu korun elektronického platebního rozkazu). Rozkazní řízení je zvláštní formou řízení před soudem. Soud v něm může buď vydat platební rozkaz, který, v případě úspěšného doručení (nelze provést fikcí) a nepodání odporu, nabývá účinků srovnatelných s účinky rozsudku z běžného nalézacího řízení. V případě, že není platební rozkaz doručen, nebo je proti němu podán odpor, samo začne probíhat běžné nalézací sporné řízení včetně jednání a dokazování před soudem.

Pokud ani po přiznání náhrady škody škůdce neplatí, tak se v okamžiku, kdy máte v ruce pravomocné a vykonatelné soudní rozhodnutí, se můžete obrátit na libovolného soudního exekutora s návrhem na zahájení exekuce. Paralelně sice existuje i soudní výkon rozhodnutí, ale vzhledem ke své vysoké neefektivitě, je využíván pouze minimálně. V případě, že je splněna řada dalších náležitostí, pověří exekuční soud daného exekutora výkonem exekuce. Případné vymožení částky je pak odvislé zejména od toho, zda má povinný majetek, nebo ne.

Povaha škody rozhoduje o tom, zda se zavinění (úmysl, nedbalost) škůdce. V případě objektivní odpovědnosti se zavinění nezkoumá (časté u podnikatelských aktivit s velkým potenciálem způsobení škody), v případě subjektivní ano. Proto je velmi důležité dostatečné právní zhodnocení situace.

Náš tip

Vznik škody důkladně zdokumentujte a to předtím, než bude odstraněna (opravena apod.), ve vhodných případech u větší škody i znaleckým posudkem. Výše škody se v řadě případů nerovná vynaloženým nákladům vynaloženým na její odstranění. Pokud škodu rovnou odstraníte bez jejího dostatečného zdokumentování, neunesete často v soudním sporu své důkazní břemeno.

POTŘEBUJETE POMOCI S ŘEŠENÍM NÁHRADY MAJETKOVÉ ŠKODY? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT!