Uzavřeli jste smlouvu o dílo, ale nebylo vám dodáno slíbené plnění?

Uzavřeli jste smlouvu o dílo, ale nebylo vám dodáno slíbené plnění?

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést sjednané dílo na své nebezpečí a objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu. Ačkoliv je možné uzavřít smlouvu o dílo v jakékoli formě, tedy i v ústní, důrazně doporučujeme sjednat ji v písemné formě a to pro posílení pozice při případném vymáhání.

Smlouva o dílo

Zhotovitel nesplnil v řádném termínu. Co teď?

V první řadě je vhodné kontaktovat zhotovitele a upozornit ho, že lhůta ke zhotovení díla se chýlí ke konci, nebo už uplynula. Pokud jednáte s poctivou protistranou, je možné že se omluví za zpoždění z důvodu velkého množství zakázek. Následně společně upravíte konečný termín a za prodlení zhotovitele obdržíte slevu jako omluvu. 

Taková situace však v naší praxi není moc častá a obvykle zhotovitel neplní proto, že to z jeho strany není možné nebo chtěné. V takových případech zhotovitel dobrovolně nesplní svoji povinnost a je nutné vyhledat právní pomoc, díky které se domůžete svých nároků. 

Možnost vymáhání vaší pohledávky závisí na úpravě smlouvy o dílo, zejména zda je ve smlouvě upraveno oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele. Pokud toto smlouva neupravuje, postupuje se podle občanského zákoníku

Dle ustanovení občanského zákoníku může objednatel odstoupit od smlouvy o dílo v důsledku podstatného porušení povinnosti zhotovitelem. Písemné vyhotovení odstoupení od smlouvy je nutné doručit zhotoviteli díla. Pokud již bylo z vaší strany finančně plněno, měl by být zhotovitel v odstoupení od smlouvy dále vyzván k navrácení poskytnutého plnění, které je drženo bez právního důvodu.

Zhotovitel vám nevrátil poskytnutou zálohu na dílo?

To, že zhotovitel i po odstoupení od smlouvy o dílo nechce vrátit již zaplacenou zálohu je poměrně časté. Stává se, že poskytnuté plnění již použil k vlastnímu účelu a že v době doručení odstoupení od smlouvy nedisponuje poskytnutými penězi. To však nic nemění na skutečnosti, že bylo po právu odstoupeno od smlouvy. A tím odpadl právní důvod, na základě kterého má zhotovitel peněžní prostředky. 

Jako první krok k získání svých prostředků doporučujeme zaslat zhotoviteli předžalobní výzvu. Pokud se již v tomto kroku necháte zastoupit advokátem, bude mít toto jednání pozitivní vliv na objednatele. Dáte mu tím jasně najevo vaše odhodlání získat své peníze zpět. 

Pokud by zhotovitel nereagoval ani na předžalobní výzvu a peníze dobrovolně nevrátil, bude následovat žaloba na vydání bezdůvodného obohacení podaná u příslušného soudu. Jestliže je vymáhaná částky menší než 1 milion korun, je nejefektivnější podat návrh na soud prostřednictvím elektronického platebního rozkazu

Když soud uzná váš nárok, uloží zhotoviteli povinnost vydat bezdůvodné obohacení i se zákonným úrokem z prodlení. V případě plného úspěchu pak navíc uloží zhotoviteli povinnost nahradit náklady řízení. 

Pokud by však zhotovitel nevydal peněžité prostředky ani v soudem stanovené lhůtě, je dalším krokem návrh na zahájení exekučního řízení. Soudní exekutor má dostatek oprávnění, které mu umožňují získat od zhotovitele dlužnou částku, avšak za podmínky, že zhotovitel má dostatek prostředků k její úhradě.  

A o tom, jak postupovat v případě, že zhotovitel nemá dostatek prostředků k úhradě vymáhané pohledávky v rámci exekučního řízení, si řekneme v některém z dalších článků.  

Náš tip

  • Sjednejte smlouvu o dílo tak, abyste byl dostatečně chráněn před jednáním zhotovitele porušující smlouvu.  
  • Neotálejte s vymáháním své pohledávky. Pozor na promlčecí lhůtu! Situaci řešte raději hned v okamžiku prodlení zhotovitele.
  • Vše ohledně smluvního vztahu dostatečně dokumentujte. Ať máte v případě řízení před soudem dostatek důkazů ohledně prodlení zhotovitele a jeho nečinnosti.

POTŘEBUJETE-LI PORADIT, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

Lze požadovat vrácení uhrazené zálohy?

Lze požadovat vrácení uhrazené zálohy?

Kdy můžete požadovat vrácení zálohy? Zálohu budete zpravidla hradit ve chvíli, kdy si budete něco kupovat, anebo nechávat vyrobit. V případě, kdy však z obchodu nakonec sejde, jistě budete řešit, zdali máte nárok na vrácení zálohy. Kdy tedy můžete požadovat vrácení zálohy? A je záloha to samé, co rezervační poplatek? To se dozvíte v následujícím článku.

Lze požadovat vrácení uhrazené zálohy?

záloha

Pokud došlo k poskytnutí zálohy, nicméně nedošlo k uzavření žádné (na to navazující) smlouvy, pak lze žádat vrácení uhrazené zálohy zásadně vždy. Jinak by se totiž jednalo o bezdůvodné obohacení na straně toho, kdo zálohu obdržel.

Pokud naopak k uzavření smlouvy dojde, pak zásadně závisí na obsahu takové smlouvy, který zpravidla určuje i režim poskytnuté zálohy. Ten si mohou smluvní strany sjednat individuálně a dle potřeb. Samozřejmě ani takové smluvní ujednání o režimu zálohy nemusí být za každých okolností platné, zvláště pokud je značně nepřiměřené. Zejména v případě, kdy zálohu poskytuje běžný spotřebitel podnikateli, bude pro zachování platnosti ujednání o záloze třeba, aby bylo přiměřené.

Rezervační poplatek

Od zálohy je potom nutné odlišit tzv. rezervační poplatek. Pokud tedy například dojde k uzavření rezervační smlouvy např. v souvislosti s tím, že jedna strana určitou věc po určitou dobu neprodá nikomu jinému (často se užívá u nemovitostí), a v této souvislosti je poskytnut rezervační poplatek, jedná se o smluvní protiplnění a nárok na jeho vrácení zpravidla nebude vznikat. A to ani v případě, kdy z obchodu nakonec sejde, neboť rezervační poplatek je protihodnotou (poplatkem) právě za to, že druhá strana po určitou dobu počká s případným prodejem určité věci. Obdobně jako v případě zálohy však i zde platí, že nepřiměřenost ujednání o rezervačním poplatku může přivodit neplatnost takového ujednání o rezervačním poplatku.

Na tomto obvyklém režimu rezervačního poplatku zpravidla nic nemění ani případné ujednání o tom, že v případě následného uzavření kupní smlouvy mezi stranami se rezervační poplatek započte na kupní cenu tak, jako je tomu obvykle právě v případě zálohy. Roli v takovém případě nehraje ani to, pokud strany rezervační poplatek nepřesně označují ve smlouvě jako „záloha“, protože důležitý je celkový obsah smlouvy.

Rezervační smlouva obsahující ujednání o rezervačním poplatku se typicky uzavírá při nákupu bytů a jiných nemovitostí.

Váháte, jak je to ve vašem případě?

Pokud si nejste jisti režimem poskytnutého rezervačního poplatku, případně jste někomu poskytli zálohu, a nyní váháte, zdali máte nárok na její vrácení, neváhejte se na nás obrátit. Váš případ zdarma posoudíme a poradíme vám, jak je vhodné dále postupovat.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!