Nový zákon o povinném ručení: Co se změnilo?

Nový zákon o povinném ručení: Co se změnilo?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, běžně známé jako povinné ručení, je nezbytnou součástí vlastnictví vozidla. Tato povinnost zajišťuje krytí škod na majetku nebo zdraví způsobených provozem vozidla, což zahrnuje nejen vážné nehody, ale i drobné kolize na parkovišti.

Dne 1.4. vstoupil v účinnost nový zákon č. 30/2024 Sb. (o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), který nahrazuje předchozí legislativu z roku 1999. Tento nový předpis přináší několik významných změn, včetně přenesení povinnosti pojištění z vlastníka na provozovatele vozidla a zrušení zelených karet ve prospěch elektronické evidence od 1. října 2024. Podrobnosti najdete níže.

Nový zákon o povinném ručení

Odpovědnost má nyní provozovatel

Dříve musel pojištění sjednat vlastník vozidla. Nový zákon však tuto povinnost přesouvá na provozovatele vozidla. Provozovatel vozidla je osoba, která je zapsána v registru silničních vozidel jako vlastník, pokud není uvedena jiná osoba jako provozovatel. To znamená, že řidiči, kteří si vozidlo půjčí krátkodobě, nejsou povinni sjednat pojištění.

Často bude provozovatelem i nadále vlastník vozidla, ale může jím být také osoba, která má s vlastníkem smlouvu o užívání vozidla. Rozhodující je obsah této smlouvy a rozsah převedených práv a povinností.

Zelené karty se ruší

Od 1. října 2024 nový zákon ruší papírové zelené karty jako doklad o pojištění odpovědnosti při provozu vozidla v České republice. Místo nich bude fungovat elektronická evidence.

Přesto je stále vhodné mít zelenou kartu při cestách do zahraničí. Tuto kartu vydává pojišťovna na žádost pojistníka. Pro zahraniční vozidla ji vystavuje Česká kancelář pojistitelů při sjednání pojištění.

Limity pojistného plnění se navýšily

Nový zákon zvyšuje limity pojistného krytí z původních 35 milionů Kč na 50 milionů Kč při újmě na zdraví na osobu a na 50 milionů Kč při majetkové škodě, bez ohledu na počet poškozených.

Pokud máte nyní sjednané povinné ručení s nižšími limity, byly tyto limity automaticky navýšeny na 50 milionů Kč k datu účinnosti zákona, a to bez vlivu na výši pojistného.

definice pojmu „vozidlo“ se rozšířila

Dřívější zákon vyjmenovával typy vozidel, které pojištění nepotřebovaly, jako vozíky pro invalidy nebo jízdní kola. Nový zákon o povinném ručení používá jednotné kritérium konstrukční rychlosti a hmotnosti. Pojištění je nyní povinné pro:

 • Motorová vozidla určená k pohybu po zemi s výjimkou kolejových vozidel, poháněná mechanickým pohonem, pokud jejich maximální konstrukční rychlost přesahuje 25 km/h nebo mají provozní hmotnost vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h.
 • Přípojná vozidla určená k použití s těmito vozidly.

Do této kategorie spadají i mopedy, pokud splňují výše uvedené podmínky. Výjimka se týká jen mopedů s pomocným pohonem, který slouží pouze jako podpora pro šlapání. Z toho vyplývá dobrá zpráva, a to že elektrokola povinné ručení nepotřebují.

Povinné ručení je ale nutné i pro elektro koloběžky, pokud splňují uvedené rychlostní a hmotnostní limity. Koloběžkáři se ale nemusí děsit. Ačkoliv jde o drobnou administrativní zátěž, průměrná roční výše povinného ručení se pohybuje v řádu pár stokorun.

co si z toho odnést?

Nový zákon o povinném ručení přináší změny v souladu s evropskými směrnicemi a zjednodušuje předchozí nepřehlednou legislativu. I když se v říjnu 2024 zruší zelené karty, základní povinnosti většinou zůstávají. Vlastníte-li ale elektro koloběžku, nejspíš bude potřeba sjednat si povinné ručení.

Náš tip

Ujistěte se, že vaše vozidlo je pojištěné a že nemáte žádné nedoplatky na pojistném. Jízda bez pojištění je přestupek a může přinést zbytečné komplikace při řešení pojistných událostí. Opatrnost je vždy na místě.

ŘEŠÍTE, ZDA JE VÁMI VYBRANÁ POJISTKA VÝHODNÁ? DOKÁŽEME SMLOUVU POSOUDIT A VYHODNOTIT RIZIKA. NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.

Na co mám nárok jako oběť dopravní nehody?

Na co mám nárok jako oběť dopravní nehody?

Pokud jste se stali obětí dopravní nehody, pak byste měli vědět na jaké typy finančního odškodnění můžete mít nárok. Je přitom nerozhodné, zdali jste byli dopravní nehody účastni jako chodec anebo jste řídili jiné auto, motocykl, kolo anebo jiný dopravní prostředek.

Nárok po dopravní nehodě

Náhrada škody na majetku

Předně lze zmínit, že můžete uplatňovat nárok na náhradu škody vzniklé na vašem majetku. Typicky se bude jednat o škodu vzniklou na vašem automobilu, který vám někdo nabourá. Může to být ale například také škoda vzniklá na vašem motocyklistickém vybavení, drahém oblečení či jiných hodnotných doplňcích, které jste měli zrovna u sebe a došlo k jejich poškození.

Bolestné

Pokud při nehodě utrpíte zdravotní úraz, budete mít zpravidla nárok na tzv. bolestné. Bolestné je odškodnění za vytrpěné bolesti v souvislosti se zraněním, které vám při nehodě bylo způsobeno, případně také za bolesti vzniklé při následné s tím související operaci. Toto bolestné vyčísluje zpravidla soudní znalec.

odškodnění trvalých následků

Pokud je navíc vaše zranění takového rázu, že zanechá trvalé následky, budete mít rovněž nárok na odškodnění těchto trvalých následků. Dle závažnosti těchto trvalých následků přitom tento váš nárok může dosahovat výše jak několika set tisíc korun českých, tak dokonce i několika milionů korun českých. Nemusí se přitom nutně jednat jen o způsobení invalidity. Trvalé následky zpravidla zanechá například i pouhá zlomenina. Také tyto trvalé následky vyčísluje obvykle soudní znalec. Jejich vyčíslení je pak možné až ve chvíli, kdy dojde k ustálení zdravotního stavu.

odškodnění dočasných následků

Zákon potom umožňuje rovněž odškodnění dočasných následků v případě újmy na zdraví. Jedná se zjednodušeně řečeno o dočasnou nemožnost obvyklého způsobu života. Například pokud jste byli nuceni strávit vánoční svátky z důvodu dopravní nehody hospitalizací v nemocnici, můžete požadovat odškodnění za takto vzniklou újmu.

Náhrada ušlého výdělku

V neposlední řadě pak budete mít jako oběť dopravní nehody obvykle také nárok na náhradu ušlého výdělku zpravidla po dobu vaší pracovní neschopnosti. Pokud jste jako oběť dopravní nehody zaměstnancem, bude vám po dobu této pracovní neschopnosti hrazena nejprve náhrady mzdy / platu ze strany zaměstnavatele, a následně dávky nemocenské. Nicméně tyto náhrady / dávky jsou nižší, nežli odměna, kterou byste od zaměstnavatele obdrželi v případě řádného výkonu zaměstnání. Tento rozdíl je možné tudíž požadovat v rámci náhrady ušlého výdělku. Pokud je potom váš návrat do zaměstnání z důvodu vážnosti způsobeného zranění zcela znemožněn, můžete požadovat například i určitou pravidelnou „rentu“ ve výši výdělku, který byste za normálních okolností dosahovali. Případně je možné namísto této „renty“ požadovat i jednorázovou náhradu, tzv. odbytné.

I za situace, kdy nejste zaměstnancem, a například podnikáte jako OSVČ, je potom možné podobně požadovat náhradu za ušlý zisk. Například náhradu za ušlé zakázky, které jste z důvodu pracovní neschopnosti nemohli provést.

Další nároky a nároky příbuzných obětí

Výše vypočtené typy nároků oběti dopravní nehody představují nejčastěji se vyskytující nároky v souvislosti s dopravní nehodou. Mezi těmi dalšímu mohou být dále také například nárok na náhradu za související právní zastoupení při uplatňování těchto nároků.

Nároky na odškodnění mohou mít také příbuzní oběti dopravní nehody (zejména v případě úmrtí oběti dopravní nehody). Případně také osoby, které oběť dopravní nehody vyživovala a finančně zajišťovala.

Vůči komu nároky uplatnit?

Veškeré tyto nároky je pak možné uplatnit vůči viníku dopravní nehody. Jednodušší však zpravidla bude se nejprve obrátit na pojišťovnu, u které má takový viník dopravní nehody sjednané povinné ručení. To bude možné samozřejmě jen za situace, kdy tento viník řídil vozidlo, na které se povinnost mít sjednané povinné ručení vztahuje. Pokud se viník nehody účastnil této nehody například jako cyklista či chodec, pak zpravidla nezbyde, než dané nároky uplatňovat přímo vůči němu. Pokud potom viník dopravní nehody neměl sjednané povinné ručení u žádné pojišťovny, ačkoliv k tomu byl povinen, případně viník z místa nehody ujel a je neznámý, je možné se obrátit na Českou kancelář pojistitelů. Ta v takovýchto případech poskytuje náhrady namísto odpovědnostní pojišťovny.

STALI JSTE SE OBĚTÍ DOPRAVNÍ NEHODY A NEVÍTE SI RADY, JAK POSTUPOVAT DÁLE? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.

Jak se zachovat při dopravní nehodě?

Jak se zachovat při dopravní nehodě?

Dopravní nehoda je situace, do které se nikdo nechce dobrovolně dostat. Bohužel si ale toto nevybíráme. Je proto dobré se na takovou situaci preventivně připravit a kromě materiálního vybavení (lékárnička v autě atd.) mít i určité znalosti toho, jak v případě dopravní nehody postupovat.

Jak se zachovat při dopravní nehodě

Jaké má řidič povinnosti při dopravní nehodě?

I když se na dopravní nehodě mohou podílet i jiné osoby než řidič vozidla (např. spolucestující nebo chodci), je řidič zodpovědný za několik povinností. Řidič, účastnící se dopravní nehody, musí:

Řidič, účastnící se dopravní nehody, musí:

 1. okamžitě zastavit vozidlo,
 2. zdržet se požívání alkoholu nebo jiných návykových látek po nehodě,
 3. podniknout kroky k zabránění škodám na osobách nebo věcech v důsledku dopravní nehody,
 4. spolupracovat při vyšetřování průběhu události.

Zákon pak stanoví širší povinnosti všem účastníkům dopravní nehody, zahrnující mimo jiné: opatření k zachování bezpečnosti provozu, označení místa nehody, umožnění obnovení provozu, nahlášení poškození komunikace, prokázání totožnosti a poskytnutí první pomoci zraněným.

Kdy volat k nehodě policii?

Povinnost oznámit nehodu policii vzniká v těchto případech:

 1. usmrcení nebo zranění osob,
 2. vzniku značné hmotné škody na vozidlech (nad 100 000 Kč),
 3. poškození majetku třetí osoby či poškození pozemní komunikace,
 4. nemožnosti obnovit plynulost provozu bez nepřiměřeného úsilí účastníků.

Záznam o nehodě

Pokud k nehodě nepřivoláváte policii, měli byste vyplnit záznam o dopravní nehodě. Z právního hlediska je možné provést libovolný záznam o nehodě bez policejní účasti, který by měl obsahovat „identifikaci místa a času dopravní nehody, účastníků a vozidel, příčiny, průběhu a následků“. Nejlepší je ale použít formulář „Evropský záznam o dopravní nehodě.“ Ten, je pro usnadnění vyplňovaní propisovací a získáte ho u jednotlivých pojišťoven. Samozřejmě jde také stáhnout a to z internetových stránek Ministerstva vnitra. Tento formulář v podstatě shodný (stejné otázky a číslování) pro celou Evropskou unii, jen v různých jazykových mutacích. To může velmi ulehčit situaci, kdy účastníci nehody nehovoří stejným jazykem.

Právní odpovědnost za dopravní nehodu

Z hlediska práva je klíčová otázka vzniku právní odpovědnosti v souvislosti s dopravní nehodou. Tato odpovědnost se obvykle zkoumá z dvou perspektiv:

 1. Soukromoprávní odpovědnost za škodu způsobenou dopravní nehodou nese ten, kdo ji zavinil, a poškozený může uplatnit nárok na náhradu škody podle občanského zákoníku. Není rozhodné, zda nehodu vyšetřovala policie nebo ne, ale je důležité pečlivé zdokumentování události a vzniklých škod. Pojišťovna hraje klíčovou roli při vyrovnávání nároků mezi škůdcem a poškozeným.
 2. Veřejnoprávní hledisko se týká trestní nebo přestupkové odpovědnosti, která obvykle vzniká při závažnějších dopravních nehodách se škodou na majetku nebo nemajetkovou újma. Policejní orgány se zabývají vyšetřováním trestních činů, zatímco správní orgány se věnují přestupkům. Trestní či přestupkové řízení se zahajuje v té chvílí, kdy se o spáchání dozví příslušný orgán a jejich uplatnění není odvislé nutně od aktivity poškozených, na rozdíl od prvního případu.

Na závěr je dobré dodat, že dojde-li k dopravní nehodě, měl by se každý primárně zaměřit na to, aby zabránil dalším škodám na majetku či újmě zdraví. V druhé řadě je pak nutné nehodu řádně zdokumentovat a důkladně nafotit všechna zúčastněná vozidla. Často se bohužel setkáváme se situacemi, kdy si poškozený dostatečně nezdokumentuje vůz předtím, než jej nechá opravit. Pamatujte si, že škoda se nerovná vynaloženým nákladům na její opravu. Jako další pak přichází na řadu uplatnění soukromoprávních nároků (vůči pojišťovně či škůdci), případně se zahajuje přestupkové či trestní řízení.

NEVÍTE SI RADY, JAK VYMÁHAT NÁHRADU ŠKODY PO VINÍKOVI NEHODY? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.