Pro koho je vhodná předmanželská smlouva?

Pro koho je vhodná předmanželská smlouva?

Předmanželská smlouva není rozhodně žádnou právní novinkou, ale v posledním desetiletí nabývá mezi dvojicemi na oblíbenosti. Co přesně předmanželská smlouva obsahuje, pro jaké páry je vhodná a lze ji uzavřít pouze před sňatkem? Všechny tyto dotazy a ještě mnohem více, vám zodpoví tento článek.

Předmanželská smlouva

Co je to předmanželská smlouva?

I když platný občanský zákoník přímo nepoužívá termín „předmanželská smlouva“, věnuje se právní úpravě tohoto institutu. Předmanželská smlouva je tedy dohoda budoucích nebo stávajících manželů o majetkovém režimu po svatbě. Tato dohoda stanovuje, jak bude majetek manželů spravován v budoucnu.

Předmanželská smlouva není vhodná pouze pro ty, jejichž majetek dosahuje vysokých částek. Je to praktický krok, který může ochránit majetek každého z manželů, proto lze smlouvu doporučit téměř všem. Úpravu majetkových poměrů je možné provést buď před uzavřením manželství, což se obvykle nazývá předmanželskou smlouvou. Není to ale žádná podmínka a úpravu poměrů lze provést i během trvání manželství.

I bez předmanželské smlouvy ale zákon stanovuje, který nepatří do společného jmění manželů (SJM). SJM nezahrnuje majetek pro osobní potřebu, jako jsou šperky nebo oblečení, a majetek z dědictví nebo darů, které byly výhradně pro jednoho manžela.

Jako formu zvolit?

Předmanželská smlouva musí být uzavřena v předepsané formě, což je obvykle forma veřejné listiny, tedy notářský zápis. Tato forma je nezbytná zejména proto, že Notářská komora eviduje manželské smlouvy (ve veřejném i neveřejném seznamu). Dojde-li v budoucnu ke změně smlouvy, platí i zde nutnost předepsané formy. Nedodržení této formy by mohlo způsobit absolutní neplatnost smlouvy.

CO JE OBSAHEM SMLOUVY?

Předmanželská smlouva obvykle upravuje, co bude společným majetkem, co bude vlastnictvím každého partnera a co zůstane odděleným majetkem. Smlouva se týká jen a pouze majetku. Nelze v ní například upravovat případnou péči o děti či výživné po rozvodu.

Jaké jsou možnosti úpravy předmanželské smlouvy?

Předmanželská smlouva nabízí 4 možné změny majetkových poměrů oproti zákonnému režimu úpravy majetku manželů:

  1. Režim oddělených jmění – umožňuje oběma manželům mít vlastní majetek a vlastní dluhy. Tato možnost je vhodná zejména pro takové svazky, kdy jeden z manželů podniká a hrozí zde riziko vzniku dluhů z podnikání, které by mohlo zatížit SJM.
  2. Odložení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství – v tomto případě mají oba manželé po celou dobu trvání manželství oddělená jmění. Ale dojde-li k rozvodu, nebo smrti jednoho z manželů, stane se vše, co manželé během manželství nabyli, součástí SJM. Společné jmění tedy vzniká až okamžikem zániku manželství, na rozdíl od první možnosti, kde společné jmění nevzniká vůbec. Tato možnosti ale v praxi není příliš často využívána.
  3. Zúžení společného jmění – v tomto případě dochází k vyjmutí některé movité nebo nemovité věci ze SJM a tato daná věc je pak ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů.
  4. Rozšíření společného jmění manželů – tento režim je vlastně opakem předchozí možnosti. V ujednání se stanoví, že do SJM bude spadat i majetek, který by do něj podle zákona normálně nespadal. Typicky se může jednat o majetek (např. dům) jednoho z manželů nabytý ještě před svatbou.

Jaké jsou hlavní výhody Předmanželské smlouvy?

  • Partneři ji mohou uzavřít před nebo až po sňatku a mohou ji také kdykoliv zrušit.
  • V režimu oddělených jmění může manžel/ka nakládat se svým majetkem bez souhlasu partnera.
  • Zaeviduje-li smlouvu Notářská komora, má účinky i vůči třetím osobám, zejména vůči věřitelům.
  • Poskytuje účinnou (ale ne stoprocentní) ochranu rodinného majetku před případnými věřiteli a dluhy.

Pro jaké páry je předmanželská smlouva nejvhodnější?

Předmanželskou smlouvu lze velmi doporučit pro svazky, kdy jeden z manželů podniká a bojí se případných dluhů a dále pak v situacích, kdy do manželství přicházejí partneři z výrazně odlišných majetkový poměrů a chtějí se vyhnout možnému dohadování o majetek v případě rozvodu.

POTŘEBUJETE PORADIT OHLEDNĚ PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT.