Lze odvolat dar?

Lze odvolat dar?

Lze odvolat dar, anebo platí, že co je jednou darováno již nelze požadovat zpět? Pakliže si kladete tuto otázku, čtěte dále. Odvolání daru zákon umožňuje. Níže se dočtete, v jakým situacích je možné dar odvolat. Dar lze odvolat zásadně ze dvou důvodů, a to buď pro nevděk obdarovaného, anebo pro nouzi dárce. Jaké jsou přesně podmínky odvolání daru?

Odvolání daru

oDVOLÁNÍ DARU PRO NEVDĚK

Předně je možné odvolat dar z důvodu nevděku obdarovaného. „Nevděk“ je v zákoně definován jako úmyslné či hrubě nedbalostní ublížení dárci zjevným porušením dobrých mravům. Pakliže vám tato zákonná definice přijde obtížně srozumitelná, lze zjednodušeně řečeno uvést, že cílem zákona není, aby bylo možné dar odvolat „jen tak“. Odvolání daru pro nevděk je tedy možné jen při splnění uvedených podmínek. Zjednodušeně řečeno, bude možné spíše jen ve výjimečných situacích. Lze si představit např. situace, kdy obdarovaný dárce fyzicky napadne (nikoliv v sebeobraně), hrubě jej opakovaně a bez příčiny uráží apod. Pod nevděk naopak zpravidla nebude možné podřadit např. následné názorové neshody mezi dárcem a obdarovaným apod.

dOKDY JE MOŽNÉ DAR ODVOLAT?

Dar lze v zásadě odvolat kdykoliv, ať už od darování uběhlo 5, 10 či více let. Hlavní omezení v tomto směru spočívá v tom, že odvolání daru je možné pouze do 1 roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil. Případně do jednoho roku ode dne, kdy se o tomto ublížení dárce dozvěděl. Pokud dárce v této lhůtě dar nestihne odvolat, může jej odvolat jen v případě, kdy obdarovaný ublíží dárci opět, a to znovu v další roční lhůtě od takového opětovného ublížení.

Odvolání daru pro nouzi

Druhý případ odvolání daru je z důvodu hmotné nouze na straně dárce. Dle zákona se musí jednat o situaci, kdy dárce nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je povinen (např. nezletilé dítě dárce).

V takovém případě může dárce požadovat, aby mu obdarovaný dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu. Nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém je potřebné pro zajištění nutné výživy dárce.

Právo dar odvolat zároveň nemá dárce, který se do stavu nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti (např. pokud dárce prosází svůj majetek).

Shrnutí

Lze shrnout, že jakkoliv je odvolání daru v určitých případech možné. Je ale potřeba, aby k takovému kroku bylo splněno poměrně velké množství různých a poměrně přísných podmínek. Z toho vyplývá, že odvolání daru bude v praxi možné spíše jen ve výjimečných případech pro zásadní nevděk obdarovaného, či podstatnou nouzi dárce.

JSTE V SITUACI, KDY POŽADUJETE VRÁCENÍ DARU, ANEBO VÁS NAOPAK NĚKDO VYZVAL K VRÁCENÍ DARU? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT, RÁDI VÁM POMŮŽEME.